Sprawozdanie Wójta za okres od dnia 28... - Sprawozdania - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Sprawozdania

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie Wójta za okres od dnia 28 listopada do 27 grudnia 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-02 12:27:56 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-02 12:28:36 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

29-30.11.2017
- Wziął udział w Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
1.12.2017
- Sekretarz Gminy wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, którego celem było omówienie kwestii dostosowania jednostek do nowego systemu ochrony danych osobowych.
4.12.2017
- Wójt wziął udział w uroczystym przekazaniu sołectwu Lekarty nagrody w konkursie Tesco.
5.12.2017
- Wziął udział w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania, na którym podsumowano działalność w 2017 roku i przedstawiono plan działania na przyszły rok.
6.12.2017
- Wójt spotkał się z projektantem ścieżki pieszo-rowerowej.
7.12.2017
- Na Regionalnej Konferencji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie Pan Wójt odebrał wyróżnienie dla Bibliotek Publicznych, działających w strukturze Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie, za zajecie wysokiej pozycji w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i dziennika „Rzeczpospolita”. W klasyfikacji krajowej nasze biblioteki uplasowały się na wysokim 44. miejscu, awansując tym samym o 59 pozycji. Natomiast w klasyfikacji wojewódzkiej uplasowaliśmy się na 8. pozycji, wyprzedzając wiele bibliotek miejskich.
- Wziął udział w spotkaniu mikołajkowym w Gryźlinach, natomiast Sekretarz gminy w tym czasie reprezentowała Wójta podczas debaty poświęconej bezpieczeństwu na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, współorganizowanej z Komendą Powiatową Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
11.12.2017
- Spotkał się z przedstawicielem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie planowanego remontu budynku „pałacu” w Gwiździnach.
- Spotkał się z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego w celu dokonania ustaleń dotyczących budowy odcinka drogi Tylice - Gwiździny.
- Spotkał się z przedstawicielem firmy Termator w sprawie uruchomienia nowej kotłowni w Mszanowie.
- Podpisał akt notarialny na sprzedaż działek rolnych położonych w miejscowości Gryźliny, dz. 141/4, 141/5 łącznej pow. 5,4484 ha.
12.12.2017
- Wziął udział w Meetingu samorządowym organizowanym w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie".
- Na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego wziął udziału w debacie dotyczącej zmian w ordynacji wyborczej.
- Kierownik Referatu Oświaty wręczyła nagrody w imieniu Wójta uczestnikom Gminnego Konkursu matematycznego  klas I-III, organizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach.
13.12.2017
- Pan Wójt spotkał się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych, księgowym, radcą prawnym i pracownikiem ZUK w celu omówienia możliwości realizacji projektu dotyczącego wprowadzenia elektronicznych odczytów wodomierzy.
- Spotkał się również z przedstawicielami firmy Energa Oświetlenie.
- Uczestniczył w negocjacjach dotyczących obsługi bankowej.
- Spotkał się z mieszkańcami Lekart, w celu omówienia sprawy przebudowy drogi.
- Wziął udział w uroczystym otwarciu drogi w Bagnie.
14.12.2017
- Pan Wójt zawarł akt notarialny z PKP S.A. w  sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego dz. nr 18/14 położonej w Bratianie pow. 0,2753 ha - kupno za cenę ustaloną w przetargu 26.500 zł.
- Wziął udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, a Sekretarz gminy w tym czasie reprezentowała Wójta podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez organizacje pozarządowe w Jamielniku.
15.12.2017
- Przewodniczył posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skarlinie.
18.12.2017
- Spotkał się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych, księgowym i pracownikiem ZUK w obecności Sekretarza Gminy, w celu kontynuacji rozmów dotyczących projektu elektronicznych odczytów wodomierzy.
- Spotkał się z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego w celu omówienia realizacji inwestycji drogowej Tylice - Gwiździny.
- Spotkał się z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy na spotkaniu świąteczno-noworocznym.
19.12.2017
- Wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Nowomiejskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, a dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowała Wójta podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.
- Wziął udział w spotkaniu podsumowującym działalność Klubu Seniorów Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2017 roku.
20.12.2017
- Wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
- Jako gospodarz wziął udział w Wigilii Dla Samotnych, zorganizowanej w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
21.12.2017
- Pan Wójt spotkał się z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy w sprawie budowy odcinka drogi Tylice-Gwiździny.
- Pan Wójt zawarł dwie umowy w formie Aktu Notarialnego dla nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - działek drogowych nr 244/9, 256/6, 266/9 obręb Nawra i nr 975 obręb Bratian, a także działek nr 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5 położonych w obrębie geodezyjnym Nawra wraz z nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nawra 44.
22.12.2017
- Spotkał się z mieszkańcami przysiółka Bagno Szaleniec, którym w ramach pomocy socjalnej gmina zapewniła bieżącą wodę.
- Wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych.
27.12.2017
- Podpisał akt notarialny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 położonego w miejscowości Bagno o powierzchni użytkowej 54,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 14,60 m2.
- Podpisał umowę na obsługę bankową.
Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:
W okresie od 28 listopada do 27 grudnia br. wykonano następujące prace związane z drogami:
- utwardzono destruktem drogi gminne w Bratianie  i Chroślu  (340 ton),
- utwardzono kruszywem drogi gminne na odcinku Lekarty – Gryźliny oraz w Pacółtowie, Jamielniku, Chroślu, Gryźlinach, Nawrze (łącznie 950 ton),
- ustawiono płoty przeciwśnieżne przy drogach gminnych,
- rozwieziono mieszankę piasku z solą,
- wycięto zakrzaczenia,
- udrożniono rów przydrożny przy drodze gminnej Mszanowo – Pacółtowo,
- oczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej w Bratianie, Kaczku, Jamielniku i Gryźlinach.
Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:
- Dostawę ekogroszku do Świetlicy Wiejskiej w Gwiździnach w roku 2018,
- Dostawę oleju opałowego, lekkiego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- Opracowanie dokumentacji w celu utworzenia Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – postępowanie unieważniono.
Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na Budowę ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap I Bratian-Radomno – przetarg unieważniono.
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec listopada 2017 r. było 246 zarejestrowanych osób bezrobotnych (w tym 165 kobiet), czyli o 13 osób mniej niż według stanu na koniec października 2017 r.
Dokonano odbioru końcowego robót przebudowy gminnej sieci wodociągowej przy ulicy Klasztornej w Nowym Mieście Lubawskim - PVC o średnicy 160 mm długości 59,60 mb. Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 6,5 tys. zł brutto.
Dokonano odbioru końcowego robót inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Tylice - PVC o średnicy 110 mm, długości 63,00 mb. Całkowita wartość zadania to prawie 11 tys. zł brutto.
Dokonano odbioru końcowego robót inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bratian i Mszanowo - PVC o średnicy 110 mm i długości 349,00 mb. Całkowita wartość zadania to prawie 43 tys. zł brutto.
W dniu 5 stycznia 2018 roku, w piątek o godzinie 13 rozpocznie się spotkanie noworoczne, podczas którego dokonamy podsumowania działalności Gminy w 2017 roku. Serdecznie zapraszam wszystkich Radnych i Sołtysów.
Zarządzenia wydane w okresie od 28 listopada do 28 grudnia 2017r.    
- W dniu 28 listopada wydano zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok.
W dniu 30 listopada wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok,
- w  sprawie zmiany planu finansowego urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok.
W dniu 5 grudnia wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej działką  ewidencyjną 18/4, położonej w obrębie  geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie,
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok,
-  w  sprawie zmiany planu finansowego urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok,
W dniu 14 grudnia wydano zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
W dniu 15 grudnia wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na  2017 rok,
- w  sprawie zmiany planu finansowego urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok,
W dniu 18 grudnia wydano następujące zarządzenia:
-  w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
-  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
W dniu 27 grudnia wydano zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie”.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Tomasz Waruszewski Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Tomasz Waruszewski Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 12:27:56
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Januszewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 12:28:36
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Januszewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 12:28:36
Artykuł był wyświetlony: 224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu