ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie Wójta za okres od dnia 28 grudnia 2017 do 8 lutego 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-24 10:05:48 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

29.12.2017
- Pan Wójt wziął udział w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
2.01.2018
- Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas spotkania dotyczącego projektu podłączenia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
3.01.2018
- Pan Wójt wziął udział w uroczystym przekazaniu samochodu Policji.
- Spotkał się z przedstawicielką portalu Nowe Miasto dla Was.
4.01.2018
- Spotkał się z Wójtem Gminy Biskupiec w sprawie przekazania odcinka drogi Lekarty-Jamielnik.
5.01.2018
- Spotkał się z mieszkańcami Gwiździn i Tyliczek w sprawie jeziora Tylickiego Dolnego (in. Fabrycznego) aktualnie będącego w zarządzie Polskiego Związku Wędkarskiego.
- Jako gospodarz wziął udział w Konferencji Noworocznej, na której dokonano posumowania działalności gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2017r..
- Sekretarz gminy reprezentowała Wójta podczas spotkania Noworocznego gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i Powiatu Nowomiejskiego.
7.01.2018
- Pan Wójt wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Koła nr 35 Polskiego Związku Wędkarskiego.
8.01.2018
- W obecności Kierownika Referatu Drogownictwa spotkał się z Wójtem Gminy Dubeninki w celu omówienia możliwości pozyskania partnera rosyjskiego do realizacji projektu w ramach Programu Transgranicznego Polska-Rosja.
9.01.2018
- Pan Wójt wziął udział sesji Rady Gminy.
10.01.2018
- Pan Wójt podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo Budowlanym z Brodnicy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Bratian-Radomno.
- Podpisał umowę z wykonawcą termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skarlinie.
W dniach 12-19.01.2018 Pan Wójt przebywał na urlopie wypoczynkowym.
12.01.2018
- Sekretarz gminy reprezentowała Wójta podczas Spotkania Noworocznego Gminy Iława.
15.01.2018
- Sekretarz gminy reprezentowała Wójta podczas Konferencji Noworocznej Gminy Lubawa.
21.01.2018
- Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas obchodów Dnia Babci i Dziadka w Gwiździnach.
22.01.2018
- Pan Wójt wziął udział w odprawie podsumowującej pracę nowomiejskich policjantów w 2017 roku.
23.01.2018
- Wziął udział w rozprawie prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.
- Spotkał się z przedstawicielami miasta Sowietsk z Obwodu Kaliningradzkiego.
24.01.2018
- Kontynuowano spotkanie z przedstawicielami miasta Sowietsk w celu omówienia wspólnej realizacji projektu i wynegocjowania warunków współpracy w ramach Programu Transgranicznego Polska - Rosja.
- Pan Wójt wziął udział w Toaście Noworocznym Gminy Biskupiec.
26.01.2018
- Spotkał z osobą zainteresowaną prowadzeniem przedszkola w Jamielniku.
- Podpisał umowę dotyczącą konserwacji oświetlenia ulicznego.
- Spotkał się z zarządem Kółka Rolniczego w Skarlinie w sprawie przejęcia działki w celu realizacji inwestycji drogowej.
27.01.2018
- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury reprezentował Wójta podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez Radę Sołecką oraz organizacje pozarządowe działające w Skarlinie.
29.01.2018
- Pan Wójt spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu zapoznania się ze zmianą warunków finansowych zadań inwestycyjnych na drodze nr 538.
- Wziął udział w zorganizowanym przez mieszkańców w oficjalnym otwarciu ulicy Kasztanowej w Jamielniku.
30.01.2018
- Spotkałem się z Panem Zbigniewem Ziejewskim w sprawach dotyczących dróg .
- Spotkał się z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w celu omówienia możliwości pozyskania środków na kolejne inwestycje.
31.01.2018
- Spotkał się z przedstawicielem Biura Poselskiego PiS.
1.02.2018
- Pan Wójt podpisał umowę z wykonawcą przebudowy dróg gminnych w Gwiździnach.
- Uczestniczył w posiedzeniu kapituły, która rozpatrzyła wniosek w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie” księdzu Kazimierzowi Wróblewskiemu z Gwiździn.
- Pan Wójt wziął udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
3.02.2018
- Winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkance Nowego Dworu Bratiańskiego.
5.02.2018
- Podpisał umowę z wykonawcą ulicy Welskiej w Bratianie.
- Spotkał się z przedstawicielką Gazety Pomorskiej.
7.02.2018
- Spotkał się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mszanowie.
- Spotkał się z przedstawicielem firmy Centrum Bezpieczeństwa Informacji.
8.02.2018
- Pan Wójt wziął udział w odprawie służbowej, podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.
W zakresie bieżącej działalności wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:
    W okresie od 28 grudnia 2017 r.  do 7 lutego br. wykonano następujące prace związane z drogami:
- utwardzono kruszywem drogi gminne Gryźliny – Studa, Bratian – Pustki oraz w Nawrze i Skarlinie (łącznie 520 ton),
- wycięto zakrzaczenia przy drogach gminnych,
- odśnieżano parkingi i chodniki przy Urzędzie Gminy oraz ścieżkę pieszo – rowerową,
- przeprowadzono prace porządkowe w kotłowni w Jamielniku oraz w szkole w Skarlinie.
Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:
- prowadzenie obsługi bankowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie i podległych jednostek,
- dostawę pelletu do kotłowni w Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie,
-sporządzanie projektów decyzji z zakresu planowania przestrzennego  w Gminie Nowe Miasto Lubawskie,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.
Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:
- kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie,
- budowę ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap I Bratian-Radomno,
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
- przebudowę dróg w Gwiździnach,
- przebudowę ulic osiedlowych w Bratianie – ul. Welska,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno – przetarg unieważniono,
- przebudowę remizy strażackiej w miejscowości Chrośle – przetarg unieważniono.
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec stycznia br. było 266 zarejestrowanych osób bezrobotnych (w tym 170 kobiet), czyli o 28 osób więcej niż według stanu na koniec grudnia 2017 r.
W dniu 26 stycznia br. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 270 m - Etap IV". Wnioskowana kwota dofinansowania: 90 tys. zł.
W dniu 1 lutego br. Urząd Marszałkowski zatwierdził wniosek o płatność końcową w ramach projektu pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksową modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Gwiździnach". Kwota zatwierdzona do wypłaty wynosi 302 270,45 zł. Dofinansowanie stanowi 85% całkowitych kosztów projektu.
W terminie od 1 lutego do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do 9.03.2018 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest.
W dniu 9 marca br. o godz. 12:00,  tak jak w roku ubiegłym, Marszałek Województwa organizuje spotkanie z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa, w Expo Mazury w Ostródzie.  Wszyscy sołtysi zostali zgłoszeni. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Zarządzenia wydane w okresie od 28 grudnia do 9 lutego 2018r.    
W dniu 28 grudnia 2017 roku wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok
-w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu materiałów i wyposażenia  Obrony Cywilnej,
W dniu 29 grudnia 2017 roku wydano następujące zarządzenia:
- W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
-  W sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ,
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- W sprawie zmiany budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok,
- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok,
-  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014- 2020,
- w sprawie zasad prowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie,
- w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
W dniu 2 stycznia 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych”,
W dniu 3 stycznia wydano zarządzenie w  sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2018r.
W dniu 4 stycznia wydani następujące zarządzenia:
- w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
W dniu 5 stycznia wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok oraz przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2018 rok,
- w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły podstawowej , niepublicznego oddziału przedszkolnego i niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego,
W dniu 9 stycznia wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa  i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie  Gminy  Nowe Miasto Lubawskie w   2018 roku,
- W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok,
W dniu 23 stycznia wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego  za pranie odzieży roboczej dla  pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
-  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
-  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok,
W dniu 29 stycznia wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych”,
- w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych oraz wskazania osób dokonujących oceny formalnej ofert,
W dniu 31 stycznia wydano zarządzenie  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych  form wychowania przedszkolnego i  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowe Miasto Lubawskie  jest organem prowadzącym.
W dniu 1 lutego wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dz. nr 44/5 obręb Skarlin),
- w sprawie sprzedaży mieszkalnej nieruchomości lokalowej nr 20/6, położonej w obrębie geodezyjnym Bagno, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,
- W sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dz. Nr 399/3 obręb Skarlin),
- W sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dz. Nr 399/2 obręb Skarlin),
 - W sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dz. Nr 273/1 obręb Pacółtowo),
W dniu 5 lutego wydano 5 zarządzeń w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracowników tegoż Ośrodka do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów.
W dniu 7 lutego wydano zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji,
- oraz 4 zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników tegoż Ośrodka do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Tomasz Waruszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Tomasz Waruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-24 10:01:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-24 10:05:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-24 10:06:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony