ˆ

Sprawozdania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie Wójta za okres od dnia 9 lutego 2018 do 27 marca 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-04-24 10:05:48 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

10.02.2018r.
- Pan Wójt wziął udział w rocznym zabraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie.
12.02.2018r.
- Podpisał umowę z wykonawcą budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bratian - Radomno.
- Winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkańcowi Gwiździn.
14.02.2018r.
- Wziął udział w spotkaniu dotyczącym technologii telemetrycznych służących do monitorowania sieci wodociągowych.
15.02.2018r.
- Pan Wójt spotkał się z Zastępcą Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejścia pieszego przez drogę  krajową nr 15 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Bratian.
16.02.2018r.
- Zawarł akt notarialny na zbycie lokalu mieszkalnego nr 20/6 o powierzchni użytkowej 55,00  m2 wraz z przynależnym segmentem budynku gospodarczego o pow. 14,60 m2 oraz udziałem 696/4900 części w nieruchomości wspólnej, oznaczonej działką gruntu nr 56/4 o pow. 0,2058 ha za łączną cenę 57.000,00 - cena po zastosowaniu bonifikaty 5.700,00 zł
- Zawarł akt notarialny na zamianę działki gminnej nr 273/1 obręb Pacółtowo na działkę nr 215/3 obręb Pacółtowo. Dopłata na rzecz mieszkanki ze względu na różnicę wartości nieruchomości w kwocie 331 zł.
- Spotkał się z Przedstawicielem Gazety Nowomiejskiej w sprawie bieżącej współpracy.
17.02.2018r.
- Wziął udział w Gminnych Igrzyskach Wsi zorganizowanych w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Zawody wygrała reprezentacja sołectwa Gwiździny.
20.02.2018r.
- Spotkał się z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jamielniku w celu rozpatrzenia możliwości uruchomienia niepublicznego przedszkola na bazie lokalowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.
- Wziął udział w spotkaniu dotyczącym programu naprawczego dotyczącego drogi wojewódzkiej nr 538.
22.02.2018r.
- Na zaproszenie Ministerstwa Środowiska, Sekretarza Stanu, Głównego Geodety Kraju, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki Surowcowej Państwa Pan Wójt wziął udział w regionalnej konferencji dotyczącej polityki surowcowej Państwa.
23.02.2018r.
- Spotkał się z Dyrektorem firmy Energa.
- Spotkał się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w sprawie omówienia inwestycji dotyczącej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Skarlinie.
- Z-ca Wójta zawarł akt notarialny na sprzedaż działki 44/5 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości Skarlin przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości - cena 3 000 zł; na sprzedaż działki 399/3 o pow. 0,0461 ha położonej w miejscowości Skarlin przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości - cena 2 100 zł; na zamianę działki gminnej nr 399/2 obręb Skarlin na działkę nr 402/2 obręb Skarlin (zamiana dróg) - bez dopłat ze względu na równe wartości.
- Pan Wójt wziął udział w Gali Sportu Nowomiejskiego.
24.02.2018r.
- Wziął udział w spotkaniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chroślu.
26.02.2018r.
- pan Wójt spotkał się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych, księgowym i pracownikiem ZUK w celu omówienia możliwości finansowych w zakresie realizacji projektów.
-Pracownik Referatu Drogownictwa reprezentował Wójta podczas warsztatów „Monitoring i Ewaluacja Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska".
- Pan Wójt spotkał się z Marszałkiem Województwa.
27.02.2018r.
- Wziął udział w spotkaniu w Ambasadzie rosyjskiej w celu złożenia wniosku o przyznanie wizy.
28.02.2018r.
- Pan Wójt podpisał umowę z wykonawcą budowy świetlicy w Bagnie.
- Spotkał się z Panią Sołtys z Jamielnika oraz przedstawicielką Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jamielniku.
- Pracownik Referatu Inwestycji uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin „Czyste Środowisko”, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego w zakresie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Morąg i w gminie Olsztynek w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 85% dofinansowania.
2.03.2018r.
- Pan Wójt wziął udział w uroczystości Dnia Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Gwiździnach, podczas którego wręczyłem szkole pamiątkowy grawer nadania ks. Kazimierzowi Wróblewskiemu tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie".
3.03.2018r.
- Wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarlinie.
6.03.2018r.
- Spotkał się z Prezesem ZUK w sprawach dotyczących inwestycji.
- Spotkał się z Koordynatorem sportu gminnego w celu przygotowania reprezentacji gminy na Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe.
- Wziął udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy oraz sesji Rady Gminy.
- Na zaproszenie Welskiego Parku Krajobrazowego Pracownik Referatu Inwestycji reprezentował Wójta podczas spotkania pt. „Oznakowanie turystyczne szlaku kajakowego rzeką Wel". Stowarzyszenie WYBUDOWANIA  planuje pozyskać środki i oznakować szlak kajakowy rzeki Wel. Spotkanie odbyło się w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu. Przedstawiono projekty znaków zgodne z wymogami (bez umieszczania reklam). Stowarzyszenie czeka na ogłoszenie konkursu przez LGD.
- Wziął udział w Konferencji pt. Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej.
- Z okazji Dnia Kobiet złożyłem życzenia mieszkankom Gryźlin.
7.03.2018r.
- Spotkał się z przedstawicielem Koła Łowieckiego Odyniec.
- Spotkał się z Bibliotekarkami Gminnymi.
- Z okazji Dnia Kobiet złożyłem życzenia mieszkankom Skarlina i Lekart.
8.03.2018r.
- Z okazji Dnia Kobiet złożyłem życzenia mieszkankom Jamielnika, Tylic i Bratiana.
9.03.2018r.
- Na zaproszenie Marszałka Województwa wraz z Sołtysami wziął udział w uroczystościach z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa.
11.03.2018r.
- Z okazji Dnia Kobiet złożyłem życzenia mieszkankom Mszanowa, Chrośla i Radomna.
12.03.2018r.
- Wziął udział w szkoleniu pt. "Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego".
- Pan Wójt podczas zebrań wiejskich spotkał się z mieszkańcami Mszanowa i Nawry.
13.03.2018r.
- Spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
- Spotkał się z przedstawicielami brokera ubezpieczeniowego w celu omówienia warunków ubezpieczenia gminy.
- Spotkał się z Prezesem ZUK w celu omówienia jakości wody w Jamielniku.
- Pan Wójt podczas zebrań wiejskich spotkał się z mieszkańcami Pustek i Radomna.
14.03.2018r.
- Spotkał się z Prezesem firmy Kombud.
- Wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Nowomiejskim.
- Kierownik Referatu Oświaty w imieniu Wójta wręczyła nagrody uczestnikom XIX Gminnego Konkursu Ortograficznego organizowanego w Szkole Podstawowej w Jamielniku.
- Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Pan Wójt wręczył medale parom z terenu naszej gminy.
- Pracownik Referatu Drogownictwa Jacek Wolski reprezentował Wójta podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Wybrano nowe władze stowarzyszenia. Pracownik naszego urzędu – Jacek Wolski został członkiem zarządu.
- Pan Wójt podczas zebrań wiejskich spotkał się z mieszkańcami Nowego Dworu Bratiańskiego i Chrośla.
15.03.2018r.
- Spotkał się z Dyrektorem Lasów Państwowych w Olsztynie w celu omówienia kwestii dofinansowania drogi w Pustkach.
- Pan Wójt spotkał się Dyrektorem oraz Pracownicą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu omówienia kwestii dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bagnie.
- Pan Wójt podczas zebrań wiejskich spotkał się z mieszkańcami Bagna i Gryźlin.
16.03.2018r.
- Spotkał się z przedstawicielem Iławskiego Centrum Sportu w celu omówienia kwestii organizacji Maratonu Pięciu Jezior.
- Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentował Wójta podczas zebrania koordynacyjnego obrony przeciwpożarowej organizowanego przez Nadleśnictwo Brodnica.
- Na zaproszenie Wydawcy i Redakcji Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego Pan Wójt wziął udział w uroczystej gali Super Sołtys 2018, podczas której tytuł Srebrnego Super Sołtysa Powiatu Nowomiejskiego odebrał Pan Ryszard Pruchniewski – Sołtys Lekart.
19.03.2018r.
- Na zaproszenie Starosty Powiatu Nowomiejskiego i Przewodniczącej Rady Organizacji Pozarządowych wziął udział w konferencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego oraz spotkaniu animacyjnym.
20-21.03.2018r.
- Spotkał się z przedstawicielami władz miasta Sowieck, aby omówić kwestię wspólnego wnioskowania o środki w ramach Programu Transgranicznego Polska - Rosja. Z tego programu zamierzamy wybudować kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Jamielniku. Cele związane z wizytą dotyczące omówienia założeń programowych i planów inwestycyjnych oraz stworzenia dobrego klimatu pod dalszą współpracę zostały osiągnięte.  
21.03.2018r.
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowała Wójta podczas spotkania w sprawie powołania zespołu ds. ekonomii społecznej.
22.03.2018r.
- Spotkał się z Ks. Kanonikiem  Grzegorzem Bohdanem – Dyrektorem Caritas  Brodnica  w sprawie współpracy w 2018 r.
- Spotkałem się z Przedstawicielami Banku Żywności w celu omówienia możliwości wdrożenia Programu Dożywiania na terenie naszej gminy w okresie od kwietnia do czerwca br.
- Pan Wójt podczas zebrań wiejskich spotkał się z mieszkańcami Skarlina i Lekart.
23.03.2018r.
- Na zaproszenie samorządowców powiatu braniewskiego w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na nieutwardzonych drogach gminnych i powiatowych Kierownik Referatu Drogownictwa reprezentował Wójta w spotkaniu w celu omówienia zaistniałej sytuacji oraz wypracowania rozwiązań.
- Pan Wójt spotkał się Zastępcą Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
24.03.2018r.
- Pan Wójt wziął udział w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Reprezentacja naszej gminy zajęła wysokie IV miejsce.
26.03.2018r.
- Pan Wójt podpisał akt notarialny z Gminą Biskupiec, na podstawie którego Gmina Nowe Miasto Lubawskie przejęła od Gminy Biskupiec fragment drogi Jamielnik – Lekarty.
- Wręczył medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego trzem parom.
- Uczestniczył w zebraniach wiejskich w Pacółtowie i Tylicach.
27.03.2018r.
- Spotkał się z przedstawicielem firmy Iwendo w celu omówienia możliwości podłączenia kolejnych miejscowości do sieci światłowodowej szerokopasmowego Internetu.
- Na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Nowe Miasto Lubawskie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wzięła udział w organizowanym przez nich śniadaniu wielkanocnym.
- Pan Wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich w Kaczku i Bratianie.
Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:
    W okresie od 8 lutego do 26 marca br. wykonano następujące prace związane z drogami:
- utwardzono żwirem ul. Cichą w Bratianie (40 ton),
- utwardzono gruzem drogi gminne w Jamielniku, Nowym Dworze Bratiańskim, Bratianie, Pustkach, Pacółtowie, Chroślu, Nawrze, Skarlinie (720 ton),
- wycięto zakrzaczenia przy drogach gminnych Chrośle – Gryźliny, Gryźliny – Radomno,
- przeprowadzono prace porządkowe w okolicach Orlika, oraz prace porządkowe polegające na uprzątnięciu zalegającego piasku przy krawężnikach i chodnikach,
- zdemontowano płoty przeciwśnieżne.
Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:
- prowadzenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym prowadzonym pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian - Radomno”,
- dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- prowadzenie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym prowadzonym pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie,
- opracowanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości na potrzeby realizacji zadań Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- przebudowę dróg w Gwiździnach,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno”.
Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:
- kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno,
- przebudowę remizy strażackiej w miejscowości Chrośle – przetarg unieważniono.
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec lutego 2018 r. było 269 zarejestrowanych osób bezrobotnych (w tym 165 kobiet), czyli o 3 osoby więcej niż według stanu na koniec stycznia 2018 r.
Zakończono nabór wniosków na dofinansowanie utylizacji azbestu. Wpłynęło 31 wniosków na około 84 Mg eternitu. Dnia 30 marca upływa termin składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. złożono 271 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego wyniesie 458 383,28 zł.
W dniach 5-9 luty 2018r. zespół kontrolny z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+). Na podstawie ustaleń kontroli działalność OPS oceniono pozytywnie.
- W dniach 11 maj - 15 czerwca obchodzone są Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem "Rodzina-Dom -Ojczyzna". Dyrektor OPS prosi organizatorów o podanie terminów imprez do 23 kwietnia 2018r.
- W dniach 22-23 marca 2018r. pracownicy OPS przeprowadzili coroczną kontrolę Niepublicznego Żłobka "Pod wierzbą" w Mszanowie w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Protokół jest w trakcie opracowywania.
Zarządzenia wydane w okresie od 7 lutego do 28 marca 2018r.    
W dniu 7 lutego 2018 roku wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji,
oraz 4 zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego,
W dniu 12 lutego 2018 roku wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie wyboru ofert na wykonanie w 2018 roku zadań samorządu Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
-  w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
W dniu 14 lutego 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, oznaczonej działką ewidencyjną nr 120/18, położonej w obrębie geodezyjnym Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie,
W dniu 15 lutego 2018 roku wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie wyboru ofert na wykonanie w 2018 roku zadań samorządu Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie,
W dniu 23 lutego 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie wyboru ofert na wykonanie w 2018 roku zadań samorządu Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
W dniu 28 lutego 2018 roku wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich,
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok,
- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2018 rok,
W dniu 6 marca 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie,
W dniu 6 marca 2018 roku wydano następujące zarządzenia:
- o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich,
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/14, położonej w obrębie geodezyjnym Bratian,
W dniu 13 marca 2018 roku wydano następujące zarządzenia:
- w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Nowe Miasto Lubawskie lokalu socjalnego,
- w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku,
W dniu 14 marca 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
W dniu 23 marca 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2017 rok,
W dniu 26 marca 2018 roku wydano zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Tomasz Waruszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Tomasz Waruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-24 10:03:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-24 10:05:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-24 10:06:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony