ˆ

Wybory ławników

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2020-2024

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-03 15:37:31 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 8 maja 2019 r. liczba ławników, która powinna być wybrana przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie na kadencję 2020 - 2024 wynosi:
 
    do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim - 1                                                                                              
PROCEDURA WYBORU ŁAWNIKÓW
 
    Procedurę wyboru ławników reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
 
    Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2) jest nieskazitelnego charakteru,
  3) ukończył 30 lat,
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5) nie przekroczył 70 lat,
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
 Ławnikami nie mogą być:
 
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzekania można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6) duchowni,
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
    Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
 
    Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 
  - prezesi właściwych sądów,
  - stowarzyszenia,
  - inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  - co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
 
Zgłoszenia dokonuje się na:
- karcie zgłoszenia, której wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
 
    Do zgłoszenia dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 
 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
    Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
    Wzory dokumentów: karty zgłoszenia kandydata na ławnika, oświadczeń składanych przez kandydata, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika, można również pobrać w Biurze Rady (pokój Nr 34) w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo ul. Podleśna 1, w godzinach pracy Urzędu.
 
    Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać:
 
    w Biurze Rady (pokój Nr 34) w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie Mszanowo ul. Podleśna 1, w godzinach pracy Urzędu.
 
    Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biega stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały.
   
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
    Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
    Informacje związane z wyborami ławników można uzyskać pod nr tel. 56 472 63 07.
 

                                                                                                         
                                                                                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Leśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-03 15:37:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-03 15:37:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 22:33:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony