ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Nawra oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian (działki 67/31 i 67/32 oraz część działki 67/35)

Informacja ogłoszona dnia 2024-07-08 07:39:02 przez Julia Rochewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Nawra oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian (działki 67/31 i 67/32 oraz część działki 67/35)
 
       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie:
 1. uchwały Nr II/22/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie
  w obrębie geodezyjnym Nawra;
 2. uchwały Nr II/23/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie
  w obrębie geodezyjnym Bratian (działki 67/31 i 67/32 oraz część działki 67/35).
       Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania ustaleń wymienionych projektów planów miejscowych na środowisko.
       Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją spraw oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres lub za pomocą platformy ePUAP w terminie do 1 sierpnia 2024 r.
       Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, informację, czy składający wniosek jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
        Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Wójta, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. Prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw.
 8. W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo do dostępu o źródle informacji danych osobowych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Rochewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 07:38:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Rochewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-08 07:39:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Rochewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-08 07:39:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony