ˆ

Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja za 2021 rok

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-11 11:19:53 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

           Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podaje do publicznej wiadomości informacje za 2021 rok:
 
1. informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok
Lp.
Treść
Plan budżetu Gminy na 2021
Wykonanie budżetu Gminy za 2021 r.
1
DOCHODY BUDŻETOWE
54 133 616,21
60 046 561,27
1.1
Dochody bieżące
45 807 645,26
46 859 781,60
1.2
Dochody majątkowe
8 325 970,95
13 186 779,67
2
WYDATKI BUDŻETOWE
61 790 197,03
55 303 314,77
2.1
Wydatki bieżące
42 085 497,93
39 467 271,94
2.2
Wydatki majątkowe
19 704 699,10
15 836 042,83
3
DEFICYT (1-2)
-7 656 580,82
4 743 246,50
4
NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)
3 722 147,33
7 392 509,66
5
PRZYCHODY BUDŻETU
9 668 580,82
6 768 580,82
5.1
Kredyty
5 000 000,00
2 100 000,00
5.2
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8  ufp
903 142,98
903 142,98
5.3
Wolne środki z lat ubiegłych
3 765 437,84
3 765 437,84
6
ROZCHODY BUDŻETU
2 012 000,00
2 012 000,00
6.1
Spłaty kredytów
2 012 000,00
2 012 000,00
6.2
Pożyczki (udzielone)
0,00
0,00
7
KWOTA DŁUGU
20 378 000,00
17 478 000,00
 
2. kwota wykorzystanych środków w 2021 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne)
Lp.
Zadanie
Kwota
1
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno – ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie
3 615 184,35
2
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze
658 796,46
3
Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo
9 351,70
4
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku
1 291 231,36
5
Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności
15 897,55
6
Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie
191 568,15
7
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
195 566,65
 
SUMA
5 977 596,22
 
3. kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (tj. wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych oraz wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne przez gminę) – 0,00 zł
 
4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
dotacje otrzymane:
Lp.
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
Kwota
1
Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
zadanie „Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Skarlin”
50 000,00
2
Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
zadanie „Uzbrojenie terenu wokół wiat wypoczynkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian - Iława w zasilanie energetyczne, świetlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową”
13 500,00
3
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
zadanie „Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
48 861,57
4
Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
zadanie „Doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno”
4 897,47
 
dotacje udzielone:
Lp.
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
Kwota
1
Powiat Nowomiejski
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj.  Nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra”
274 371,00
2
Gmina Kurzętnik
zadanie „Monitoring składowiska odpadów w Lipowcu”
1 269,36
 
5. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2021 roku – nie udzielono
6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2021 roku
 
Wykaz osób, którym odroczono, umorzono lub rozłożono spłatę na raty
Lp.
Nazwisko i imię, nazwa
Kwota
Przyczyna
Forma pomocy
1.
Dąbrowski Dariusz
514,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
2.
Ewertowski Marcin
1 966,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
3.
Głębocki Lech
594,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
4.
Jamroży Jolanta i Marek
865,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
5.
Katryński Andrzej
3 351,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
6.
Kwiatkowski Kazimierz
603,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
7.
Łukaszewski Dariusz
2 624,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
8.
Malinowski Kazimierz
599,13 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
9.
Miecznikowski Marek
585,41 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
10.
Oczkowski Marcin
6 089,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
11.
Reszka Violetta i Stanisław
574,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
12.
Rutecka-Magierek Barbara
867,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
13.
Sargalski Leszek
1197,11 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
14.
Schweig Jarosław
3 447,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
15.
Sochalska Elżbieta
1 401,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
16.
Szudzińska Wioletta
1 902,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
17.
Topolewski Ludwik
1568,81 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
18.
Wiśniewski Piotr
31 897,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
19.
Zabłotny Wiesław
1 748,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
20.
Kółko Rolnicze Gwiździny
2 786,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
21.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
KOMPASZ Sp. j.
26 393,00 zł
Ważny interes podatnika
Umorzenie zaległości podatkowej
 
Wykaz osób, którym udzielono ulg
1.
Domżalski Waldemar
Ulga z tytułu nabycia gruntów
2.
Rogowski Grzegorz
Ulga z tytułu nabycia gruntów
3.
Różyński Henryk
Ulga z tytułu nabycia gruntów
4.
Turulski Grzegorz
Ulga z tytułu nabycia gruntów
5.
Wiśniewski Zbigniew
Ulga z tytułu nabycia gruntów
6.
Wysocki Wiktor
Ulga z tytułu nabycia gruntów
7.
Domżalski Waldemar
Ulga inwestycyjna
8.
Ewertowski Józef
Ulga inwestycyjna
9.
Jarmużewski Stanisław
Ulga inwestycyjna
10.
Kwiatkowski Mirosław
Ulga inwestycyjna
11.
Nowiński Edmund
Ulga inwestycyjna
12.
Oczkowski Tadeusz
Ulga inwestycyjna
13.
Ostrowski Kazimierz
Ulga inwestycyjna
14.
Twardy Adam
Ulga inwestycyjna
15.
Zgliczyński Rafał
Ulga inwestycyjna

Akapit nr 2 - brak tytułu

7. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadający osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
 
L.p.
Nazwisko i imię
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
1.
ABRAMCZYK KAZIMIERZ JERZY
2.
ADAMSKA MARTA
3.
ANACZKOWSKI ADAM JAN
4. 
ARENDT ANNA
5.
ARENTOWICZ FRANCISZEK KAZIMIERZ
6.
ARENTOWICZ MAREK
7.
BARTCZAK MAŁGORZATA
8.
BARTKOWSKI DAWID
9.
BEJER ANDRZEJ JERZY
10.
BIEGALSKI JERZY KLEMENS
11.
BIEGALSKI RAFAŁ PIOTR
12.
BOCZEK MARIUSZ
13.
BOCZKOWSKI LESZEK
14.
BOŻEK WOJCIECH DARIUSZ
15.
BRDĘKIEWICZ PAWEŁ
16.
BRÓZDA RAFAŁ JAN
17.
BRZEZICKI SŁAWOMIR
18.
BUCZYŃSKA ŻANETA
19.
BUTTNER JAN
20.
CHECHŁOWSKI ANDRZEJ
21.
CHECHŁOWSKI MARIAN JÓZEF
22.
CHMIELIŃSKI ZBIGNIEW KRZYSZTOF
23.
CHRAPCZYŃSKI KAMIL
24.
CHUDZIŃSKI PIOTR HENRYK
25.
CICHOCKA PAULINA
26.
CIESZEWSKI LESZEK ADAM
27.
CIEŚLAK GRZEGORZ MIECZYSŁAW
28.
CZAPLIŃSKI JAN ZBIGNIEW
29.
CZERNIAK RYSZARD MICHAŁ
30.
CZWIKLIŃSKI HENRYK JAN
31.
DĄBROWSKI DARIUSZ HENRYK
32.
DĄBROWSKI MARIAN RADOSŁAW
33.
DEMBEK WOJCIECH BOGDAN
34.
DEMBIŃSKI TOMASZ
35.
DEMBSKI SZCZEPAN
36.
DOMŻALSKA BEATA
37.
DOMŻALSKI WALDEMAR JAN
38.
DOMŻALSKI ZDZISŁAW ANDRZEJ
39.
DRESZLER HENRYK
40.
DRESZLER ZDZISŁAW
41.
DULIŃSKI MARCIN
42.
EWERTOWSKI MARCIN
43.
FALKOWSKI DAWID TOMASZ
44.
FIDO HENRYK PAWEŁ
45.
FILIPSKI KAZIMIERZ
46.
GARGULA STANISŁAW JAN
47.
GAWIŃSKA MARIA
48.
GAWIŃSKI JERZY ANDRZEJ
49.
GIZIEWSKA-PIĄTEK TERESA BARBARA
50.
GIZIEWSKI KAZIMIERZ
51.
GIZIEWSKI MIKOŁAJ KAZIMIERZ
52.
GIZIEWSKI ZDZISŁAW
53.
GŁĘBOCKI LECH STANISŁAW
54.
GODZIŃSKI ANDRZEJ JAN
55.
GOLDER MICHAŁ WIESŁAW
56.
GOLDER RAFAŁ
57.
GOLMANOWSKI GRZEGORZ
58.
GOSPODARSTWO ROLNE >>EDEN<< SP. Z O.O.
59.
GRABOWSKI ADAM
60.
GRABOWSKI ARTUR
61.
GRABOWSKI JAN
62.
GRABOWSKI PIOTR FRANCISZEK
63.
GRABOWSKI SŁAWOMIR WOJCIECH
64.
GROSZ ADAM MAREK
65.
GROSZEWSKA EMILIA TERESA
66.
GROSZEWSKI MARIUSZ JAN
67.
GROSZKOWSKI MICHAŁ SERAFIN
68.
GRUNBERG PIOTR ZBIGNIEW
69.
GRÜNBERG STEFANIA IRENA
70.
GRYNBERG BOGUMIŁ KONRAD
71.
GUZIK TADEUSZ
72.
GUZOWSKI KRZYSZTOF
73.
HINCMANN PAWEŁ
74.
HOPPE RADOSŁAW
75.
IGIELSKI BENEDYKT
76.
ISAŃSKI ARTUR
77.
JABŁOŃSKA MONIKA MAGDALENA
78.
JADANOWSKI JAROSŁAW MAKSYMILIAN
79.
JAKIELSKI LESZEK MARCIN
80.
JAKUBOWSKI KAROL
81.
JAMROŻY MAREK
82.
JANOWSKI KRYSTIAN
83.
JARMUŻEWSKI KRZYSZTOF ROBERT
84.
JARMUŻEWSKI STANISŁAW
85.
JASIŃSKI GRZEGORZ
86.
JĘDRZEJEWSKI ZBIGNIEW
87.
JURKIEWICZ LUCYNA
88.
JURKIEWICZ WALDEMAR STANISŁAW
89.
KAFFKA KAROLINA
90.
KALISZ KAMILA KATARZYNA
91.
KAMIŃSKI HENRYK
92.
KAMIŃSKI JANUSZ JERZY
93.
KAMIŃSKI ZDZISŁAW
94.
KAPITULSKI KAZIMIERZ ANDRZEJ
95.
KARBOWSKI PIOTR
96.
KARSKI SŁAWOMIR
97.
KARWOWSKI JÓZEF
98.
KATRYŃSKI ANDRZEJ STANISŁAW
99.
KIRZENIEWSKI CZESŁAW
100.
KLESZCZYŃSKI WIESŁAW
101.
KLINIEWSKI JERZY
102.
KLONOWSKI CZESŁAW
103
KŁOSOWSKI PIOTR BARTŁOMIEJ
104..
KNITTER MARCIN
105.
KNOBLAUCH MATEUSZ
106.
KOC MARCIN
107.
KOŁAKOWSKI RYSZARD
108.
KOŁECKI WOJCIECH
109.
KOPAŃSKI DARIUSZ ADAM
110.
KOPAŃSKI JACEK BARTŁOMIEJ
111.
KOPAŃSKI MAREK
112.
KOPAŃSKI MIROSŁAW GRZEGORZ
113.
KOPAŃSKI TOMASZ DOMINIK
114.
KOTEWICZ JAN
115.
KOTEWICZ PRZEMYSŁAW JACEK
116.
KOTŁOWSKI JAN
117.
KOZERA ADAM KRZYSZTOF
118.
KOZERA MAREK ANDRZEJ
119.
KOZŁOWSKI MICHAŁ
120.
KOZŁOWSKI RYSZARD
121.
KREJA KRZYSZTOF
122.
KREZYMON HENRYK
123.
KUCZMARSKI ANDRZEJ SŁAWOMIR
124.
KUKLA PAWEŁ
125.
KULWICKI MICHAŁ
126.
KULWICKI PIOTR
127.
KUPNIEWSKI MAREK
128.
KURLIKOWSKI FILIP TYMOTEUSZ
129.
KUROWSKI ADAM
130.
KWIATKOWSKI ADAM RAFAŁ
131.
KWIATKOWSKI ANTONI
132.
KWIATKOWSKI GRZEGORZ JERZY
133.
KWIATKOWSKI KAZIMIERZ HENRYK
134.
KWIATKOWSKI MIROSŁAW JÓZEF
135.
KWIATKOWSKI ROMUALD
136.
LASKOWSKI MIROSŁAW
137.
LEDUCHOWSKI DANIEL
138.
LELIWA JAN
139.
LENCKOWSKA ANNA LUDWIKA
140.
LENDZINOWSKI WIESŁAW
141.
LENDZION JACEK
142.
LENDZION TADEUSZ
143.
LESIŃSKI TOMASZ MIKOŁAJ
144.
LEŚNIEWSKI JACEK
145.
LEŚNIEWSKI JAN
146.
LEWANDOWSKA AGNIESZKA
147.
LEWANDOWSKI PIOTR
148.
LEWANDOWSKI WIESŁAW JÓZEF
149.
LEWKO MAŁGORZATA WANDA
150.
LICZNERSKI MARIUSZ
151.
LISIŃSKI JACEK
152.
LORKOWSKI EDMUND ADAM
153.
LOTEK LESZEK JAN
154.
ŁAWICKI JAN
155.
ŁONTKOWSKI MAREK
156.
ŁUGIEWICZ ROBERT
157.
ŁUGIEWICZ STANISŁAW
158.
ŁUKASZEWSKI DARIUSZ JÓZEF
159.
ŁUKASZEWSKI JAKUB DARIUSZ
160.
ŁUKASZEWSKI KAZIMIERZ
161.
ŁUKASZEWSKI MAREK SŁAWOMIR
162.
ŁUKASZEWSKI MIECZYSŁAW BOGDAN
163.
ŁUKASZEWSKI SŁAWOMIR
164.
ŁUKWIŃSKI ZDZISŁAW MAREK
165.
MAGIEREK EDWARD STANISŁAW
166.
MAKOWSKI SERAFIN IÓZEF
167.
MAKOWSKI ZDZISŁAW MARIAN
168.
MAKOWSKI ZENON PIOTR
169.
MALINOWSKI KAZIMIERZ
170.
MALISZEWSKI JAROSŁAW DANIEL
171.
MALISZEWSKI KRZYSZTOF BOGDAN
172.
MAŃSKI ADAM
173.
MARKOWSKI DANIEL
174.
MARKUSZEWSKI WOJCIECH
175.
MARSZELEWSKA MAGDALENA
176.
MARSZELEWSKI MIECZYSŁAW
177.
MARSZELEWSKI STANISŁAW
178.
MATYJAK MIROSŁAW JANUSZ
179.
MAZUR KAZIMIERZ
180.
MAZURKIEWICZ JANUSZ ZBIGNIEW
181.
MAZURKIEWICZ WOJCIECH
182.
MĄCZKOWSKI CEZARY
183.
MELER JAN STEFAN
184.
MELKOWSKI ANDRZEJ IGNACY
185.
MEYKA EMILIAN DOMINIK
186
MICHALSKI KAMIL PRZEMYSŁAW
187.
MIECZNIKOWSKI MAREK PAWEŁ
188.
MIERZYŃSKI LUDWIK
189.
MIKA WIESŁAW BENEDYKT
190.
MILEWSKI JERZY
191.
MILEWSKI PRZEMYSŁAW
192.
MILEWSKI SZYMON
193.
MILKOWSKI LESZEK
194.
MIOSKOWSKI MAREK JERZY
195.
MOREK ZOFIA
196.
MÓWKA ANDRZEJ
197.
NADOLSKI PAWEŁ
198.
NEHRING STEFAN
199.
NEUBERT MAREK
200.
NOWAK ZENON GRZEGORZ
201.
NOWIŃSKI ANDRZEJ
202.
NOWIŃSKI EDMUND ANDRZEJ
203.
OCZKOWSKI MARCIN
204.
OCZKOWSKI TADEUSZ STANISŁAW
205.
OJDOWSKI TOMASZ GRZEGORZ
206.
OŁDAK JANUSZ ADAM
207.
OSICKI OLGIERD JÓZEF
208.
OSTROWSKI EDMUND
209.
OSTROWSKI KAZIMIERZ STANISŁAW
210.
PANEK MAREK
211.
PAPLIŃSKI ŁUKASZ
212.
PAWLICKI STANISŁAW
213.
PAWŁOWSKI RYSZARD
214.
PERCZYŃSKA JOLANTA
215.
PIĄTKOWSKI PIOTR SYLWESTER
216.
PIEŃCZEWSKI ANDRZEJ ADAM
217.
PIEŃCZEWSKI GRZEGORZ BENEDYKT
218.
PREUS EUGENIUSZ MARIAN
219.
PREUS PAWEŁ JAKUB
220.
PREUSS EDYTA
221.
PRUS ADAM MARCIN
222.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ZIEMAR" SP. Z O.O.
223.
PRZYBYŁOWSKI ANDRZEJ PIOTR
224.
PTASZYŃSKI IRENEUSZ PIOTR
225.
PYSKA KORNELIA
226.
RADZISZEWSKI JAN
227.
RAFALSKI TOMASZ ANDRZEJ
228.
RASZKOWSKI KAROL JAKUB
229.
REICH JAN MIROSŁAW
230.
REJMAN ZBIGNIEW
231.
RESZKA KRYSTYNA
232.
RESZKA STANISŁAW ZBIGNIEW
233.
ROCHEWICZ JAN ANDRZEJ
234.
ROCHEWICZ KAZIMIERZ
235.
ROCHEWICZ MAREK JAN
236.
ROGOWSKI GRZEGORZ
237.
ROLKA KRYSTYNA MARIA
238.
RÓŻYŃSKI HENRYK
239.
RUCIŃSKI STEFAN
240.
RUDZIŃSKA DOROTA JOLANTA
241.
RUMIŃSKI MATRK KRZYSZTOF
242.
RUTECKA-MAGIEREK BARBARA
243.
RUTKOWSKI MIECZYSŁAW ANTONI
244.
RUTKOWSKI WIESŁAW MARIAN
245.
RYBICKI MARIUSZ
246.
SAMULSKI MAREK
247.
SARGALSKI LESZEK JAN
248.
SARGALSKI RADOSŁAW MARCIN
249
SIENKOWSKI ROMAN
250.
SKONECKI ZENON
251.
SKRĘTA SZYMON
252.
SKRĘTA WOJCIECH
253.
SKRZYPCZAK JÓZEF
254.
SOCHALSKI JAN
255.
STACHEWICZ ANDRZEJ
256.
STERNICKI TOMASZ
257.
STĘPIEŃ STANISŁAW
258.
SULEJ ZYGFRYD JAN
259.
SUSZYŃSKA ŁUCJA LUCYNA
260.
SUSZYŃSKI BRONISŁAW ZDZISŁAW
261.
SUSZYŃSKI LUDWIK
262.
SZABLEWSKI STANISŁAW JAN
263.
SZAŁKOWSKA ANNA BARBARA
264.
SZCZEPAŃSKI JÓZEF
265.
SZCZEPAŃSKI LESZEK
266.
SZCZYGŁOWSKA DOROTA MARIA
267.
SZPAKOWSKA MAŁGORZATA
268.
SZRAMKA ADAM FELIKS
269.
SZRAMKA LUDWIK JAN
270.
SZUDZIŃSKI MIROSŁAW
271.
SZULC JAN MICHAŁ
272.
SZULC PIOTR JÓZEF
273.
SZULC WIESŁAW MARIAN
274.
SZYMCZYK PIOTR
275.
ŚMIECHOWSKI ADAM FRANCISZEK
276.
TAFEL JERZY JÓZEF
277.
TASARZ ADAM JÓZEF
278.
TOPOLEWSKI LUDWIK
279.
TROSZCZYŃSKA EWA
280.
TRUSZCZYŃSKI MICHAŁ MARIAN
281.
TRZCIAŁKOWSKA GRAŻYNA JANINA
282.
TURULSKA ARIADNA ANNA
283.
TURULSKI GRZEGORZ
284.
TWARDY ADAM
285.
URBAŃSKI ANDRZEJ JÓZEF
286.
URBAŃSKI DANIEL PIOTR
287.
URLICKI MAREK JAN
288.
WACHOWSKI JERZY STEFAN
289.
WARDOWSKA JOLANTA
290.
WIERCIŃSKI MICHAŁ MATEUSZ
291.
WIĘCKIEWICZ TERESA
292.
WILBRANDT PAWEŁ BARTŁOMIEJ
293.
WILCZEWSKI PIOTR WALENTY
294.
WILIŃSKI MARCIN
295.
WILIŃSKI RADOSŁAW JÓZEF
296.
WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR
297.
WIŚNIEWSKI TOMASZ ANDRZEJ
298.
WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW
299.
WOJCIECHOWSKA DANUTA ELZBIETA
300.
WOJCIECHOWSKI ADAM
301.
WOJCIECHOWSKI DAWID JERZY
302.
WOJCIECHOWSKI MICHAŁ
303.
WOJCIECHOWSKI ROMAN STEFAN
304.
WRÓBLEWSKI ADAM JAN
305.
WYSOCKA LUCYNA
306.
WYSOCKI WIKTOR WINCENTY
307.
WYSOCKI ZBIGNIEW STANISŁAW
308.
WYŻLIC JERZY
309.
ZABŁOCKI LESZEK
310.
ZABŁOTNY WIESŁAW
311.
ZATORSKI JÓZEF
312.
ZBOIŃSKI MAREK
313.
ZBOIŃSKI RAFAŁ
314.
ZGLICZYŃSKI RAFAŁ
315.
ZIÓŁKOWSKI KAZIMIERZ FRANCISZEK
316.
ZWOLIŃSKI TADEUSZ
317.
ZYCH GRZEGORZ
318.
ŻÓRAŃSKI GRZEGORZ MIROSŁAW
319.
ŻURALSKI EDWARD
320.
ŻURALSKI GRZEGORZ
321.
ŻURAŃSKA-GETKA WIOLETTA
322.
ŻURAWSKI ANDRZEJ ROCH
323.
ŻURAWSKI MIROSŁAW TOMASZ
324.
ŻURAWSKI RADOSŁAW
325.
AT4B POLAND SP. Z O.O.
326.
GOOD BOX SP. Z O.O. SP. K.
327.
USŁUGI ŚLUSARSKIE I MECHANIKI MASZYN MIROSŁAW KIRZENIEWSKI
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
1.
AGROMEX Krystochowicz Spółka Jawna
2.
Firma Handlowo-Usługowa Oskar Prusakowski
3.
Firma Handlowo-Usługowa Jolanta Ruszczyńska
4.
Sklep Waldi Waldemar Dąbrowski
5.
„TELGUM” Monika Telej
6.
AT4B POLAND Sp. z o.o. Krzysztof Jakubowski
7.
„ARTEX” Zakład Produkcyjno-Handlowy Arkadiusz Brzezicki
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Artuszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-11 10:38:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-11 11:19:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11 11:19:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony