ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-26 12:56:17 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

I.  Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, zgodnie z założeniami Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
2. Celem realizacji zadania jest zapewnienie usług opieki wytchnieniowej mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie - członkom rodzin lub opiekunom, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa co sprawi, że osoby te  dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, a także na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
.
II.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2024 roku wynosi:
1) 58 500,00 zł - na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z realizacją usług opieki wytchnieniowej
2) 1 170,00 zł – na pokrycie kosztów związanych z obsługą księgową, kadrową lub administracyjną zadania (nie więcej niż 2% środków faktycznie wydatkowanych  na realizację usług opieki wytchnieniowej).
Środki pochodzą z Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
III.       Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz przepisów dotyczących Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działalność w zakresie objętym konkursem.
3. Zlecone do realizacji zadanie będzie wykonywane przez organizacje pozarządowe i ww. podmioty w ramach prowadzonej przez nie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie może być realizowane w ramach prowadzonej działalności odpłatnej lub gospodarczej.
4. Zlecenie ww. zadania publicznego będzie miało formę powierzenia jego realizacji, jeśli organizacja pozarządowa lub ww. podmiot wniesie wkład własny jedynie w postaci wkładu osobowego i/lub rzeczowego, albo  formę wsparcia realizacji zadania w przypadku, gdy organizacja pozarządowa  lub ww. podmiot wniesie, inny niż dotacja, wkład finansowy.
5. W celu wykonania zadania, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym, nie wymaga się wniesienia innych, niż dotacja, środków finansowych.
6. Wniesienie wkładu własnego finansowego i/lub niefinansowego (osobowego i/lub rzeczowego) w realizację zadania jest dobrowolne.
7. Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej/podmiotu lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
8. Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza lub oświadczenie o wykonaniu przez członka organizacji pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in.: imię i nazwisko wolontariusza lub członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, termin i nazwę czynności wykonywanych przez wolontariusza lub członka organizacji, liczbę przepracowanych godzin oraz poświadczenie wykonania pracy przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
9. W przypadku wnoszenia niefinansowego wkładu rzeczowego w realizację zadania, jego wycena nie jest obowiązkowa. Obowiązkowe jest jego udokumentowanie na etapie rozliczenia lub kontroli realizacji zadania.
10. Ewentualny wkład własny, w tym również udział partnerów, organizacja wykazuje w ofercie – przy charakterystyce Oferenta (w części IV pkt 2 oferty) oraz w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (w części V oferty). Wkład własny organizacji pozarządowej będzie oceniany na etapie opiniowania oferty.
11. Przekroczenie, w składanej przez organizację pozarządową/podmiot ofercie, kwoty środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i stanowiącej maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji, będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie weryfikacji pod kątem spełniania wymogów formalnych.
12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
13. Zastrzega się możliwość podziału środków dotacji dla kilku organizacji/podmiotów.
14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, zmiany kalkulacji kosztów oraz rezultatów zadania (czyli  konieczność aktualizacji oferty przez oferenta) lub rezygnacji z jego realizacji poprzez wycofanie oferty.
15. Złożenie aktualizacji oferty, jak również rezygnacji z realizacji zadania winno nastąpić niezwłocznie (czyli nie później niż w ciągu 5 dni) po opublikowaniu wyników konkursu.
16. Środki na realizację zadania będą przekazywane w transzach, w liczbie i wysokościach oraz terminach wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.
17. Wójt może odmówić organizacji/podmiotowi wyłonionej/wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
2) oferent, w sytuacji przyznania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowano, nie przedstawi aktualizacji oferty w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy we wskazanym terminie,
3) oferent nie podpisze przygotowanej umowy w czasie umożliwiającym terminowe (zgodne z zapisem umowy) przekazanie kwoty dotacji/ I. transzy dotacji na konto Zleceniobiorcy i jej wydatkowanie w terminie określonym w umowie,
4) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
5) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
18. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczone nieprawidłowo lub nierozliczone do dnia podpisania kolejnej umowy.
19. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej lub odmowy podpisania przez Wójta umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę (kolejną z rankingu najwyżej zaopiniowanych ofert), ogłosić nowy konkurs.
20. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadania publicznego, określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.
IV.       Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
2. Szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania określi umowa pomiędzy Gminą Nowe Miasto Lubawskie a podmiotem wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert.
3. Zlecone zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością gwarantującą jego prawidłowe i terminowe wykonanie oraz wydatkowanie środków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową, załącznikami do umowy, z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami prawa oraz z założeniami zawartymi w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Programem" i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Oferenci nie mogą zlecać całości lub części powierzonego zadania podmiotom trzecim.
5. Nabór uczestników zadania (osób, na rzecz których świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej) przeprowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, zwany dalej „OPS” i wskaże osoby zakwalifikowane do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, przekazując realizatorowi zlecenia na usługi opieki wytchnieniowej. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
6. Adresatami usług opieki wytchnieniowej będą, mieszkający na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. Przewiduje się, że usługami opieki wytchnieniowej objętych zostanie 9 osób, w tym:
1) 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymienionym w ust. 6 pkt 2 lit. b;
3) 1 dziecko do ukończenia 16 r.ż. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
8. Przewidywana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w okresie realizacji zadania wyniesie 1170 godzin, w tym:
1) dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo osób z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymienionym w ust. 6 pkt 2 lit. b - 1040 godzin;
3) dla dzieci do ukończenia 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności -  130 godziny.
9. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
10. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
11. Usługi opieki wytchnieniowej  mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które :
1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta;
lub
2) posiadają, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
lub
3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w karcie zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
12. Przed rozpoczęciem realizacji usług Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy  imienną listę osób mających świadczyć usługi opieki wytchnieniowej (wzór listy osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) i będzie informował o każdej zmianie w składzie osób realizujących usługi.
13. W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej  będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej wymagane są również:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
14. Realizacja zadania będzie odbywała się w oparciu o następujące limity:
1) maksymalna liczba godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonych ze środków Funduszu, a przypadająca na jedną osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 240 godzin w ramach pobytu dziennego,
2) limit, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy również:
a) członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;
b) więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;
3) maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w pkt. 1;
4) usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6:00 do 22:00.
15. W ramach usług opieki wytchnieniowej zapewniane będzie okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością, w zastępstwie członków rodziny lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.
16. Podstawą rozpoczęcia świadczenia usług opieki wytchnieniowej jest zlecenie, o którym mowa w części IV ust. 5 Ogłoszenia konkursu, wystawione przez Zleceniodawcę i przekazane Zleceniobiorcy pocztą tradycyjną lub jako zaszyfrowana wiadomość przesłana pocztą elektroniczną bądź przez ePUAP. W szczególnych przypadkach zlecenie może być przekazane telefonicznie i potwierdzone pocztą tradycyjną, elektroniczną lub ePUAP kolejnego dnia.
17. Ze środków Programu będą pokrywane koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.
18. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach Programu, jak i w ramach programów czy projektów finansowanych ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.
19. Koszty związane bezpośrednio z realizacją usług opieki wytchnieniowej, finansowane z Programu "Opieka wtychnieniowa", w ramach pobytu dziennego nie mogą przekroczyć 50 zł brutto za godzinę realizacji usług opieki wytchnieniowej. Przez kwotę brutto rozumie się kwotę wynagrodzenia wraz z kosztami pracy.
20. Za realizację usług w ramach ww. Programu uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
21. Za koszty kwalifikowalne (pokrywane ze środków Funduszu) uznaje się koszty:
1) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zgodnie z zapisami umowy;
2) niezbędne do wykonania zadania i bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej;
3) racjonalnie skalkulowane i ujęte w kosztorysie realizacji zadania;
4) udokumentowane właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.
22. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zadania, wysokości oraz zasad ponoszenia kosztów w ramach realizacji zadania, wykorzystania przyznanych środków, możliwości dokonywania zmian i przesunięć środków między kosztami oraz rozliczania środków przekazanych na realizację zadania zawiera Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
23. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do:
1) posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Funduszu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym;
2) udostępnienia na każde wezwanie Zleceniodawcy dokumentacji realizowanego zadania celem doraźnej kontroli prawidłowości wykonywania zadania oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do nadzoru nad realizacją zadania  i przeprowadzania kontroli pod względem finansowym i merytorycznym całości realizowanego zadania po jego zakończeniu;
3) prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zadania, a w szczególności:
a) kart rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (wzór karty stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będący jednocześnie załącznikiem nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024);
b) raportu z wykonania usług opieki wytchnieniowej i przekazania do Zleceniodawcy w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc zrealizowany (wzór stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert);
c) rozliczenia kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej  i przekazania do Zleceniodawcy w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc zrealizowany  (wzór stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert);
4) sporządzania i złożenia Zleceniodawcy sprawozdania z realizacji zadania w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. w terminie wskazanym w umowie o realizację zadania publicznego, tj. w terminie  20 dni od dnia zakończenia realizacji zadania; wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia, będący jednocześnie załącznikiem nr 4 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024;
5) przetwarzania danych osobowych i realizację obowiązku informacyjnego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w części IX. Przetwarzanie danych osobowych, Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
6) informowania, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra, a także umieszczania logo Ministra na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego; działania informacyjne dotyczące finansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu powinny być podejmowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie, w części X. Zadania podmiotów realizujących Program - ust. 3 pkt 13 - 16,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
24. Wykonawca usług zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji uzyskanych na temat osoby korzystającej z usług, jej rodziny i otoczenia. Obowiązek ten  należy zachować w okresie trwania umowy jak i po  jej zakończeniu.
25. Przy realizacji zadania organizacja pozarządowa/podmiot zobowiązana jest stosować rozwiązania zapewniające dostępność, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w sposób adekwatny do rodzaju i zakresu działań przewidzianych w Programie.
V.       Termin i warunki składania ofert
1. Oferty na realizację zadania należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.
2. Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu, dopisek „KONKURS” oraz rodzaj i nazwę zadania - Zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych .
3. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Druk oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce: organizacje pozarządowe. Druk można również pobrać w wersji papierowej u Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Gminy, pokój nr 14 (parter).
4. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. we wszystkich polach i rubrykach, i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem  potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeśli którykolwiek punkt lub zapis nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu – należy wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku wartości liczbowych wpisać „0”.
5. Wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty - tabela: "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" – obowiązkowo należy wskazać rezultat/ty zadania, wartość docelową osiągnięcia założonych rezultatów oraz sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
6. Opisując w części IV pkt 2 formularza oferty zasoby kadrowe, które będą wykorzystywane do realizacji zadania, należy podać pełne informacje, w szczególności o liczbie, poziomie wykształcenia, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu kadry.
7. Każda pozycja w kalkulacji kosztów powinna być szczegółowo rozpisana, tj. do każdego działania należy opisać wszystkie związane z nim koszty.
8. Organizacja pozarządowa posiadająca uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowane netto, a nieposiadająca uprawnienia do odliczania podatku VAT – w kwotach brutto.
9. Oferty zawierające następujące błędy i braki niepodlegające uzupełnieniu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych:
1) oferta została złożona po terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
2) oferta została złożona przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert,
3) oferta została złożona na niewłaściwym formularzu,
4) przedmiot oferty jest  niezgodny z przedmiotem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert,
5) zadanie nie mieści się w działalności statutowej organizacji,
6) termin realizacji zadania jest niezgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
7) wnioskowana wysokość dotacji przekracza maksymalną kwotę środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, wskazaną w ogłoszeniu o konkursie ofert.
10. Po terminie składania ofert nie przewiduje się możliwości wnoszenia poprawek i uzupełnień oferty w zakresie  określonym w pkt. 9.
11. Do oferty należy dołączyć załączniki:
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji (dotyczy tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w KRS lub innym rejestrze umożliwiającym pobranie odpisu poprzez internetową wyszukiwarkę podmiotów);
2) w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych - kopię dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwa lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;
3) aktualny statut wnioskodawcy lub inny dokument potwierdzający cele, zadania, zakres działalności podmiotu;
4) gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS lub z właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia;
5) inne wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności, nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu; oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
a) upoważnienie do złożenia oferty na realizację określonego zadania publicznego,
b) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą,
c) upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
6) referencje, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
12. Nieobowiązkowo do oferty można dołączyć rekomendacje, opinie dotyczące dotychczas realizowanych projektów lub inne załączniki, mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu będącego przedmiotem składanej oferty.
13. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kserokopię dokumentu można uznać za uwierzytelnioną wówczas, gdy zawiera ona łącznie dwa niezbędne elementy, to jest adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” oraz podpis osoby upoważnionej.
14. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
15. Oferent przedkładając do oferty załącznik zawierający dane osobowe osób trzecich zobligowany jest do posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych każdej z osób, której dane znajdują się w załączniku.
VI.       Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty
1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opiniami Komisji konkursowej. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.
2. Przy wyborze ofert stosuje się następujące kryteria:
1) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową/podmiot (0 - 10),
2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 - 10),
3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa/podmiot będzie realizować zadanie publiczne (0 -10)
4) ocenę, planowanego przez organizację pozarządową/podmiot, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 -10),
5) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków) w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne (0 - 5).
3. Komisja opiniuje oferty z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt 2. Opinia jest wyrażona poprzez liczbę punktów przyznanych w karcie opiniowania oferty.
4. Opiniowaniu poddane zostaną wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
VII.       Zrealizowane przez organ administracji w roku 2023 i 2024 zadanie publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego usług opieki wytchnieniowej przekazano:
w 2023 r. - kwotę 18139,79 zł,
w 2024 r. – kwotę 0 zł; do czasu ogłoszenia konkursu nie realizowano zadania.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem ww. w otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aneksach do umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem.
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, reprezentowana przez Wójta. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem: i telefonicznie na numer telefonu: 56 4726300.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), a w szczególności uczestniczenia w otwartym konkursie ofert tj. w zakresie niezbędnym do złożenia oferty, a następnie zawarcia umowy i wykonania zadania zleconego oraz złożenia sprawozdania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO.
4. Organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.
5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
7. W każdym czasie osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym przez Administratora, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestniczenia w ww. konkursie. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie, podpisanie umowy oraz realizacja zadania zleconego, wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wałdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-26 12:53:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-26 12:56:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26 12:56:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony