ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bratian oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bagno

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-15 12:44:03 przez Agnieszka Dreszler

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bratian oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bagno
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
  1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bratian;
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bagno, którego obszar obejmuje część działki nr 48/2 oraz część działki 56/17 położone w obrębie geodezyjnym Bagno.
Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone zostaną
w dniach od 22 grudnia 2022 r. do 12 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, w pokoju nr 15 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bratian rozwiązaniami odbędzie się dnia 4 stycznia  2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w Sali obrad nr 33, o godzinie 15:20.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bagno rozwiązaniami odbędzie się dnia 5 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w Sali obrad nr 33, o godzinie 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów miejscowych oraz wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres lub za pomocą platformy ePUAP, a w przypadku prognoz oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu, w terminie od 22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
  
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Wójta, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy – kodeks postępowania administracyjnego.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu realizacji Pana/Pani wniosków.
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
b) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym.
c) Prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych.
d) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw.
7.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Dreszler
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-15 12:43:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Dreszler
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-15 12:44:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Dreszler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-15 12:44:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony