ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie: w obrębach geodezyjnych Jamielnik (działki 294/7 i 299/2) i Lekarty (działki 110/13, 110/14, 110/15, 110/16 i 110/17), w obrębie geodezyjnym Skarlin (działka 544/1), w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór (część działki 133/8) oraz w obrębie geodezyjnym Bratian (działka 167/36)

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-19 08:14:02 przez Agnieszka Dreszler

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie: w obrębach geodezyjnych Jamielnik (działki 294/7 i 299/2) i Lekarty (działki 110/13, 110/14, 110/15, 110/16 i 110/17), w obrębie geodezyjnym Skarlin (działka 544/1), w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór (część działki 133/8) oraz w obrębie geodezyjnym Bratian (działka 167/36)
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowe Miasto Lubawskie:
  1. uchwały Nr XLV/411/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębach geodezyjnych Jamielnik (działki 294/7 i 299/2) i Lekarty (działki 110/13, 110/14, 110/15, 110/16 i 110/17);
  2. uchwały Nr XLV/412/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin (działka 544/1);
  3. uchwały Nr XLV/413/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór (część działki 133/8);
  4. uchwały Nr XLV/414/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian (działka 167/36).
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania ustaleń wymienionych projektów planów miejscowych na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres lub za pomocą platformy ePUAP w terminie do 10 lutego 2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Wójta, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy – kodeks postępowania administracyjnego.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu realizacji Pana/Pani wniosków.
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
b) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym.
c) Prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych.
d) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw.
7.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Dreszler
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-19 08:12:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Dreszler
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-19 08:14:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Dreszler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 08:14:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony