ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-17 14:21:58 przez Agnieszka Dreszler

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 2185 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 ze zm.)
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z a w i a d a m i a
że została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 31/2023 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki nr ewid. 113/2 w miejscowości Gryźliny, obręb geodezyjny Gryźliny, gmina Nowe Miasto Lubawskie w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 października 2022 r. znak RI.6220.14.2022.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Wójta, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy – kodeks postępowania administracyjnego.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu realizacji Pana/Pani wniosków.
3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
b) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym.
c) Prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych.
d) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw.
7.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Dreszler
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 14:21:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Dreszler
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 14:21:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Dreszler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-17 14:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony