Sprawozdanie Wójta za okres od dnia 16... - Sprawozdania - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Sprawozdania

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie Wójta za okres od dnia 16 października do 27 listopada 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-02 12:25:55 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-02 12:26:18 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

17.10.2017
- Pan Wójt spotkał się z Prezesem firmy Termator w sprawie obsługi kotłowni w szkole Podstawowej w Gwiździnach.
18.10.2017
- Pan Wójt spotkał się z Wójtem Seniorem Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
- Pan Wójt wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczył nagrody Wójta.
19-20.10.2017
- Pan Wójt uczestniczył w obradach Kongresu Gmin Wiejskich.
20.10.2017
- Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas ślubowania uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Radomnie.
21.10.2017
- Sekretarz Gminy reprezentowała Wójta podczas obchodów Dnia Seniora w Pacółtowie.
23.10.2017
- Pan Wójt spotkał się z Prezesem firmy Kombud w sprawie budowy budynków wielorodzinnych w Mszanowie.
- Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas ślubowania uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jamielniku.
- Pan Wójt spotkał się z przedstawicielami podmiotu planującego na terenie Pacółtowa eksploatację piasku i żwiru w związku z budową obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.
24.10.2017
- Pan Wójt wziął udział w szkoleniu.
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowała Wójta podczas obchodów Dnia Seniora w Mszanowie.
- Sekretarz Gminy reprezentowała Wójta podczas spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.
25.10.2017
- Pan Wójt spotkał się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Spółka z o.o. w sprawach dotyczących inwestycji drogowych w Bagnie i Jamielniku.
- Pan Wójt wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom obchodzącym jubileusz Złotych Godów oraz pogratulował parom obchodzącym Diamentowe Gody.
26.10.2017
- Pracownik na stanowisku ds. rozwoju lokalnego reprezentował Wójta podczas Debaty Międzynarodowej „Rola samorządów w polityce zagranicznej”.
- Pan Wójt podpisał umowę z firmą odpowiedzialną za odbiór i przekazanie do utylizacji azbestu.
27.10.2017
- W siedzibie PKP w Gdańsku Pan Wójt uczestniczył w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 18/14 o pow. 0,2753 ha położonej w miejscowości Bratian przy drodze krajowej. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 26.000 zł. W przetargu poza gminą Nowe Miasto Lubawskie uczestniczył jeszcze jeden oferent z Iławy. Nieruchomość udało się nabyć na rzecz Gminy za kwotę 26 500 zł. Zawarcie aktu notarialnego planowane jest na miesiąc grudzień br.
- Pan Wójt wziął udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Klub Seniorów spotkaniu Senior aktywny, umiejący współpracować z młodzieżą.
28.10.2017
- Pan Wójt uczestniczył w obchodach Dnia Seniora w Chroślu.
31.10.2017
- Pan Wójt zawarł akty notarialne na sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowościach: Łąki Bratiańskie dz. 191/14 o pow. 0,0951 ha oraz w Jamielniku dz. 216/106 o pow. 0,0946 ha oraz dz. 216/107 o pow. 0,1008 ha.
- Pan Wójt podpisał umowę z wykonawcą zadania gwarantującego rozwój elektronicznej administracji, dzięki której zaistnieje możliwość sprawdzania zobowiązań podatkowych oraz opłacania podatków za pomocą Internetu.
- Pan Wójt spotkał się z właścicielem firmy świadczącej usługi przewozowe na terenie naszej gminy w sprawie likwidacji połączeń na linii Tylice-Nowe Miasto Lubawskie.
3.11.2017
- Pan Wójt spotkał się z przedstawicielem wykonawcy budowy dróg w Nawrze, Mszanowie i Gwiździnach w sprawie zagrożenia wykonania prac w terminie określonym w umowie.
- Pan Wójt uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół.
- Pan Wójt wraz z sołtysami, radnymi i pracownikami wziął udział w wyjeździe edukacyjno-kulturalnym.
4.11.2017
- Sekretarz Gminy reprezentowała Wójta podczas Przeglądu Twórczości Uczniów Gminy Nowe Miasto Lubawskie realizowanego w ramach projektu „Czy to bajka, czy nie bajka?” w Szkole Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach.
6.11.2017
- Pan Wójt spotkał się z przedstawicielkami Klubu Seniora w Mszanowie w sprawie zapewnienia lokalu dla potrzeb działalności statutowej stowarzyszenia.
7.11.2017
- Pan Wójt wziął udział w posiedzeniu Rady Wierzycieli firmy Humdrex.
- Pan Wójt spotkał się z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podczas którego omówiono tematy budowy kanalizacji w Bagnie, docieplenia i wymiany instalacji c.o. w budynku pałacu w Gwiździnach, przebudowy fragmentu drogi w Gwiździnach. Wójt rozmawiał również z pracownicą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odpowiedzialną za realizację inwestycji na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie.
8.11.2017
- Pan Wójt podpisał akt notarialny na sprzedaż działki 760/58 o pow. 0,4467 ha położonej w miejscowości Mszanowo, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Wspomniana działka została sprzedana za kwotę 202 000 zł netto.
9.11.2017
- Pan Wójt spotkał się z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w celu omówienia możliwości pozyskania środków na realizację inwestycji służących ochronie środowiska.
- Na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Iławy Pan Wójt wziął udział w Festiwalu promocji gospodarczej Warmii i Mazur.
- Sekretarz Gminy w imieniu Wójta uczestniczyła w prezentacji spektaklu teatralnego zrealizowanego w ramach projektu „Czy to bajka, czy nie bajka?”.
10.11.2017
- Pan Wójt spotkał się z Inspektorem nadzoru budowy drogi w Bagnie w związku z powstałymi problemami przy budowie tejże drogi.
- Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowała Wójta podczas obchodów Dnia Seniora w Radomnie.
- Pan Wójt uczestniczył w Wieczornicy Niepodległościowej zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
11.11.2017
- Jako gospodarz Pan Wójt wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości pod Trzema Dębami oraz złożył kwiaty pod pomnikiem Gen. A. Waraksiewicza.
14.11.2017
- Pan Wójt wziął udział w organizowanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego seminarium pn. „Usługi publiczne dostępne dla każdego”.
- Sekretarz Gminy podpisała akt notarialny na zamianę nieruchomości gminnych nr 216/91, 216/90, 216/73 obręb Jamielnik na działki nr 216/110, 216/112, 216/113, 216/114, 216/116 obręb Jamielnik (przeznaczonych głównie pod drogi) za dopłatą na rzecz Gminy ze względu na różnicę wartości nieruchomości.
15.11.2017
- Pan Wójt wziął udział w publicznym wysłuchaniu na temat zmiany projektu ustawy Kodeks Wyborczy.
- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w imieniu Wójta złożył gratulacje z okazji 5-lecia funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
17.11.2017
- Sekretarz Gminy w imieniu Wójta wzięła udział w Konferencji z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której omówiono funkcjonowanie Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz przedstawiono zarys planowanego do wprowadzenia Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego i innych aktów związanych.
- Pan Wójt spotkał się w sprawie klastra energetycznego.
- Pan Wójt spotkał się z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego w sprawach bieżących.
- Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas Dnia Seniora połączonego z obchodami Święta Niepodległości w Tylicach.
- Pan Wójt wziął udział w uroczystym otwarciu kącika dla dzieci oraz biblioteczki w świetlicy wiejskiej w Lekartach. Ta niewielka społeczność po raz kolejny daje dobry przykład, jak można własnym staraniem i w atrakcyjny sposób zorganizować czas wolny mieszkańcom. Pan Wójt podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywę łączenia pokoleń w tej miejscowości.
18.11.2017
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w imieniu Wójta wzięła udział w uroczystej akademii Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach obchodów Dnia Honorowego Dawcy Krwi.
- Pan Wójt uczestniczył w obchodach Dnia Seniora w Nowym Dworze Bratiańskim.
20.11.2017
- Pan Wójt spotkał się z właścicielem firmy Insektpol w sprawie partycypowania w kosztach renowacji kościoła w Tylicach.
21.11.2017
- Pan Wójt spotkał się ze Starostą Nowomiejskim w celu omówienia przyszłorocznych planów modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy.
- Pan Wójt uczestniczył w podpisaniu umowy z wykonawcą modernizacji systemu uzdatniania wody, wraz z budową stacji uzdatniania wody w Skarlinie. Przetarg na realizację zadania wygrał Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji z Sierpca – firma z 25-letnim doświadczeniem na rynku i blisko 70. wybudowanymi stacjami na swoim koncie. W ramach projektu zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w: Skarlinie (łącznik z siecią w Nowym Dworze Bratiańskim) oraz Lekartach (łącznik z siecią wodociągową w Gryźlinach) oraz zostanie wybudowana nowa sieć wodociągowa i nowa Stacja Uzdatniania Wody w Skarlinie. Termin realizacji ustalono na połowę marca 2019 roku. Pierwszy etap zaplanowanej na wiele lat inwestycji będzie kosztować blisko 4,4 mln zł, z czego prawie 2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Pan Wójt spotkał się z Przewodniczącym Rady Gminy.
- Pan Wójt wziął udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego.
22.11.2017
- Pan Wójt wziął udział w rozprawie sądowej o zasiedzenie, jako strona postępowania.
- Pan Wójt spotkał się z przedstawicielami firmy Termator w celu omówienia możliwości świadczenia usług ogrzewania w szkołach w Jamielniku, Radomnie i Skarlinie.
23.11.2017
- Pan Wójt wziął udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
23-24.11.2017
- Pan Wójt wziął udział w IV Wojewódzkim Forum Odnowy Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...".
Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące niżej wymienione działania.
W okresie od 14 października do 27 listopada br. wykonano następujące prace związane z drogami:
- przeprowadzano naprawę dróg gminnych poprzez nawiezienie i zagęszczenie kruszywa w ilości 1 200 ton,
- przeprowadzono równanie dróg na terenie miejscowości: Chrośle, Gryźliny, Jamielnik, Lekarty, Pustki, Radomno,
- oczyszczono zbiornik osadowy z  piasku w Łąkach Bratiańskich,
- przeprowadzono prace porządkowe na drodze gminnej w Pacółtowie i Bratianie,
- udrożniono rów przydrożny w Pacółtowie przy Domu Dziecka,
- ustawiono lustro przy drodze krajowej w Łąkach Bratiańskich oraz barierę zabezpieczającą przepust w Pustkach,
- naprawiono chodnik w Bratianie na ul. Grunwaldzkiej.
Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sezonie zimowym 2017-2018,
- Umowę licencyjną „LEX Omega Administracja Samorządowa w wersji Standard”,
- Przeprowadzenie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu: Wyrównywanie szans uczniów w szkołach w Bratianie i Jamielniku.
Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:
- Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Skarlinie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I”,
- Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec września 2017 r. były 284 zarejestrowane osoby bezrobotne (w tym 184 kobiety), czyli o 1 osobę mniej niż według stanu na koniec czerwca 2017 r.
Zakończono realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie edycja 2017”. Zutylizowano eternit z 14 nieruchomości. Łącznie usunięto 39,992 Mg eternitu.  Koszt zadania 16 315,15 zł w tym udział środków gminy i dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie 10 030,97 zł. Pozostałą kwotę (35%) uiścili właściciele nieruchomości. Pięć osób odstąpiło od udziału w projekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające demontaż pokrycia dachowego.
Nasadzono drzewa i krzewy w miejscowościach Bagno i Mszanowo.
Usunięto kilka połamanych drzew, które przewróciły się na nieruchomościach stanowiących w całości lub w części własność gminy.
W dniu 30 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się narada techniczno - gospodarcza w związku z koniecznością omówienia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które będą obowiązywały od 2018 do 2027 r.
W dniu 17 października 2017 roku została odebrana przez Urząd Marszałkowski inwestycja "Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 270 mb. - Etap III. Inwestycję zrealizowano za kwotę prawie 200 tys. zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 90 tys. zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  
W dniu 3 listopada 2017r. dokonano odbioru technicznego Przebudowy – doprowadzenie do należytego stanu technicznego  drogi – ulicy Zamkowej w Bratianie, która została wykonana kosztem 71 550,00 zł brutto.
W dniu 7 listopada 2017r. Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniował wniosek o płatność i przekazał środki w wysokości 1 417 629,00 zł z tytułu realizacji I etapu inwestycji "Przebudowy drogi gminnej Mszanowo - Nowe Miasto Lubawskie polegająca na kompleksowej przebudowie dróg lokalnych w miejscowości Mszanowo gwarantującej szeroki dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz dróg powiatowych". W ramach I etapu przebudowane zostały następujące ulice w Mszanowie: Długa, Nad Drwęcą, Na Skarpie, Krótka, Polna, Piaskowa. Całkowity koszt budowy I etapu wyniósł 2 213 401,56 zł.
W dniu 14 listopada br. ukazała się wstępna lista rankingowa "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Gmina Nowe Miasto Lubawskie uplasowała się na 9. pozycji na tej liście. Wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 50% na inwestycję pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 181048N, nr 181047N i nr 181051N w miejscowości Gwiździny". Całkowita wartość projektu wynosi 3 526 864,00 zł.
W związku z wnioskiem Gminy skierowanym do Powiatu Nowomiejskiego na remont drogi ze Skarlina  do Nawry, Zarząd Powiatu ze względu na sytuację finansową nie przewiduje wykonania w roku 2018 tej inwestycji.
Gmina wystąpiła również z wnioskiem o budowę chodnika przy drodze powiatowej w Łąkach Bratiańskich. Zarząd Powiatu stwierdził, że w planie na 2018 rok nie przewidziano tej inwestycji, jednak w przypadku pojawienia się oszczędności w ciągu roku, Zarząd Powiatu nie wyklucza możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy w celu ewentualnego zlecenia opracowania dokumentacji technicznej. Jednak warunkiem koniecznym jest pomoc finansowa gminy obejmująca połowę kosztów sporządzenia takiej dokumentacji.
Dnia 7 grudnia 2017r. o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Mszanowie odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w gminie Nowe Miasto Lubawskie. Współorganizatorami debaty jest Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Podczas debaty omówione zostaną m.in.:
- Bezpieczeństwo w gminie Nowe Miasto Lubawskie,
- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - w tym statystyki dotyczące gminy wiejskiej  Nowe Miasto Lubawskie,
- Aplikacja "Moja Komenda",
- Program "Dzielnicowy bliżej nas".
Pan Wójt zaprosił wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu.
W tym roku gmina Nowe Miasto Lubawskie włączyła się w Kampanię Społeczną "Biała Wstążka",  w sobotę 2 grudnia organizuje "drzwi otwarte" w Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach akcji dla mieszkańców pełnione będą bezpłatne dyżury specjalistów:
- w godzinach: 11:00 - 13:00 terapeuty ds. uzależnień oraz pomocy ofiarom przemocy,
- w godzinach: 11:00 - 12:00 prawnika,
- w godzinach: 12:00 - 13:00 psychologa,
- w godzinach: 11:00 - 13:00 pracownika socjalnego.
Pan Wójt poinformował, że Wigilia dla osób samotnych i starszych w bieżącym roku odbędzie się 20 grudnia 2017r. Rozpocznie się o godz. 17:00 mszą świętą w kościele w Bratianie, następnie będzie wieczerza wigilijna w Zespole Szkół w Bratianie. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych prosi sołtysów o pomoc w wytypowaniu osób samotnych i starszych na wigilię.
Zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym:
17.10.2017r.    
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (dz. nr 760/58 obręb Bratian) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (dz. nr 191/14 obręb Bratian) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
18.10.2017r.
- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok,
- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2014- 2020,
23.10.2017r.,
-w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (dz. nr 216/106 obręb Jamielnik) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości (dz. nr 216/107 obręb Jamielnik) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie
- w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
25.10.2017r.
- w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok,
 - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Nowe Miasto Lubawskie odrębnymi ustawami na 2017 rok
27.10.2017r.
- w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb z zakresie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Bratianie i w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Bratianie,
30.10.2017r.
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
- w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
31.10.2017r.    
- w sprawie cofnięcia upoważnień Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do reprezentowania Wójta oraz samodzielnego składania wniosków i pism przed innymi organami administracyjnymi w imieniu Wójta,
- w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Drogownictwa Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
- w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznej szkoły podstawowej , niepublicznego oddziału przedszkolnego i niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego,
8.11.2017r.
- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2017 rok w Urzędzie Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia,
13.11.2017r.
- w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018 – 2034,
- w sprawie projektu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018,
14.11.2017r.
- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości (dz. nr 141/4, 141/5 obręb Gryźliny) stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
- w sprawie sprzedaży mieszkalnej nieruchomości lokalowej nr 8/1, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, położonej w obrębie geodezyjnym Bagno, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy,
17.11.2017r.
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie,
20.11.2017r.
- w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na rok 2018,
- w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz w miejscowości Bagno o nr 181057N”.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Tomasz Waruszewski Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Tomasz Waruszewski Data wprowadzenia do BIP 2018-02-02 12:25:55
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Januszewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 12:26:18
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Januszewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 12:26:18
Artykuł był wyświetlony: 209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu