ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2015 roku zadań samorządu Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja ogłoszona dnia 2014-12-22 15:28:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/364/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

I. Rodzaje zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Nr

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych     

na realizację zadania

Termin realizacji zadania

Termin składania ofert

1.

Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego starzenia się

7 000 zł

Rok 2015

Do dnia 16.01.2015 r.

2.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wspieranie działalności sportowej drużyn/zespołów biorących udział w rozgrywkach ligowych

130 000 zł

Rok 2015

Do dnia 16.01.2015 r.

3.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Szkolenie oraz organizacja i udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach sportowych

17 700 zł

Rok 2015

Do dnia 16.01.2015 r.

4.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Organizacja i udział w imprezach sportowych i sportowo - rekreacyjnych

5 000 zł

Rok 2015

Do dnia 16.01.2015 r.

5.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku

3 700 zł

Rok 2015

Do dnia 16.01.2015 r.

6.

Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci

i młodzieży z realizacją zajęć lub programu profilaktyczno – edukacyjnego z zakresu uzależnień

9 000 zł

Rok 2015 Termin wypoczynku zimowego od 26.01.2015 r. do 08.02.2015 r. Termin wypoczynku letniego od 27.06.2015 r. do 31.08.2015 r.

Na wypoczynek zimowy do dnia 16.01.2015 r. Na wypoczynek letni do dnia  04.05.2015 r.

7.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji oraz zwiększeniu dostępu do kultury dla mieszkańców wsi

1 000 zł

Rok 2015

Do dnia 16.01.2015 r.

8.

Zadanie w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Edukacja ekologiczna, wspieranie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska

1 000 zł

Rok 2015

o dnia  16.01.2015 r.

9.

Zadanie w zakresie pomocy społecznej

Aktywizacja osób starszych oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów

4 000 zł

Rok 2015

Do dnia  16.01.2015 r.

10.

Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu Gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 000 zł

Rok 2015

Do dnia 30.09.2015 r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wysokość środków może ulec zmianie w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. Ostateczną kwotę środków na realizację zadań określi uchwała budżetowa na 2015 rok.
II. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w części I, zwane dalej organizacjami pozarządowymi.
2. Zlecenie w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania wykonywania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji i nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
3. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej.
4. Wkład finansowy to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy.
5. Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kartę pracy wolontariusza lub oświadczenie o wykonaniu przez członka organizacji pracy społecznej na rzecz projektu.
6. Przekroczenie, w składanej przez organizację pozarządową ofercie, kwoty środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, określonej w tabeli w części I i stanowiącej maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji, będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny merytorycznej.
7. W przypadku zadania nr 10 dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania samorządu Gminy w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów/programów przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych. Maksymalna kwota dotacji to 1000 zł.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
9. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości kwot przyznanych dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
10. Wysokości przyznanych dotacji mogą być niższe, niż wnioskowane w ofertach. W takim przypadku oferentom przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresów rzeczowych zadań lub rezygnacji z ich realizacji poprzez wycofanie ofert.
11. Zastrzega się możliwość podziału środków w ramach jednego zadania dla kilku organizacji lub jednej organizacji składającej kilka ofert, z których każda dotyczy innych działań w ramach zadania.
12. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania nr 10 zostaną uruchomione po podpisaniu przez organizację umowy z instytucją zewnętrzną i dostarczeniu kopii podpisanej umowy do Urzędu Gminy. Jest to, oprócz wyboru oferty, warunek niezbędny do zawarcia umowy z Gminą Nowe Miasto Lubawskie. W przypadku, gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią zawarta umowa na realizację zadania.
13. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
14. W przypadku rezygnacji organizacji pozarządowej lub odmowy podpisania przez Wójta umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w „Programie współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
15. Gdy zarezerwowane środki nie zostaną w pełni wyczerpane w niniejszym postępowaniu konkursowym Wójt może je przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania zleconego w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadań publicznych, określonych w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania winny być realizowane w terminach określonych w tabeli w części I ogłoszenia.
2. Zadania mogą być realizowane przed rozstrzygnięciem konkursu, jednakże środki dotacji na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań mogą być wydatkowane dopiero od dnia rozpoczynającego termin realizacji danego zadania, wskazanego w umowie. Szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań określą umowy pomiędzy Gminą a oferentami.
3. Zlecone zadanie każdy wnioskodawca zobowiązany jest realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Wypoczynek letni i zimowy należy organizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.); wypoczynek letni w formie wyjazdowej.
5. Przyznana dotacja może być przeznaczona
1) w przypadku zad. 2 i 3 w szczególności na:
- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- sfinansowanie wynagrodzenia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej;
Z dotacji nie mogą być dofinansowane:
- koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
- zapłaty kar, mandatów i innych kar sanacyjnych nałożonych na organizację/podmiot lub zawodnika,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
- wynagrodzenia dla zawodników i działaczy,
- stypendia przyznawane przez klub zawodnikom,
- koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
- koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
2) w przypadku zadania nr 4 i 5 w szczególności na:
- opłaty za korzystanie z obiektów i terenów sportowo – rekreacyjnych podczas prowadzenia imprezy,
- opłaty sędziów z uprawnieniami w danej dyscyplinie,
- opłaty zabezpieczenia medycznego,
- wynagrodzenia instruktorów zajęć,
- zakup pucharów, medali, dyplomów, drobnych nagród rzeczowych (w tym drobnego sprzętu sportowego) dla uczestników,
- transport uczestników;
3) w przypadku zadania nr 6 wyłącznie na dofinansowanie kosztów:
- wyżywienia,
- zakwaterowania uczestników,
- transportu uczestników wypoczynku,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku,
- ubezpieczenia uczestników,
- wynagrodzenia kadry zapewniającej właściwą realizację danej formy wypoczynku.
6. Z dotacji nie mogą być dofinansowane koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów).
7. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Przy czym realizacja zad. 6 obejmuje dzieci i młodzież szkolną zamieszkałą wyłącznie na terenie gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, a w szczególności dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych, z rodzin o niskich dochodach, będących w trudnej sytuacji rodzinnej, z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, w których występuje problem uzależnień.
8. Dopuszcza się pobieranie wpłat i opłat od uczestników zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Podmiot ten jest zobowiązany wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
9. Wyłonione w konkursie podmioty są zobowiązane do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty na realizację wymienionych wyżej zadań należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Mszanowo ul. Podleśna 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie


w nieprzekraczalnym terminie określonym w tabeli w części I ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu, dopisek „KONKURS” oraz numer i rodzaj zadania określony w ogłoszeniu o konkursie.
2. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.test.systemdobip.pl/gmina_nml/ w zakładce: organizacje pozarządowe. Druk można również pobrać u Pełnomocnika Wójta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Gminy, piętro - pokój nr 32.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
5. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym); akceptowany będzie również wydruk ze strony internetowej KRS,
2) statut wnioskodawcy (tylko w przypadku, gdy w odpisie z rejestru lub ewidencji brak informacji o celu działania i przedmiocie działalności statutowej organizacji),
3) gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie z KRS lub z właściwej ewidencji – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów)
5) deklaracje potwierdzające udział w realizacji zadania partnerów (jeśli zostali wskazani w ofercie).
6. Nieobowiązkowo do oferty można dołączyć rekomendacje, opinie dotyczące dotychczas realizowanych projektów lub inne załączniki, mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
7. Gminna jednostka organizacyjna lub komórka organizacyjna Urzędu Gminy odpowiedzialna za realizację zadania ma prawo żądać od podmiotu składającego ofertę innych dokumentów.
8. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby.
9. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
10. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie z odrębnym kompletem załączników.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oceny formalnej dokonuje pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciel jednostki lub komórki organizacyjnej Urzędu Gminy, zajmującej się realizacją zadań wskazanych w konkursie ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucane, z wyjątkiem przypadków wymienionych w Karcie oceny formalnej, które umożliwią uzupełnienie braków w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez organizację zawiadomienia.
4. Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.
5. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
6. Członkowie Komisji konkursowej dokonają oceny na podstawie wytycznych zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym i kryteriami oceny zawartymi w Karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
7. Procedurę przeprowadza się również wtedy, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta realizacji zadania.
8. Konkurs rozstrzyga Wójt, który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych dotacji.
9. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
10. W przypadku zadania nr 10 oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie. Wybór oferty – warunkowy (gdy organizacja jest w trakcie ubiegania się o dotacje ze środków zewnętrznych, ale nie otrzymała decyzji o jej przyznaniu) lub ostateczny nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia oferty.
11. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.


VI. Zrealizowane przez organ administracji w roku 2013 i 2014 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na realizację zadań
1) z zakresu ochrony i promocji zdrowia przekazano organizacjom pozarządowym:
w 2013 r. – kwotę 4 000 zł ( zrealizowano 5 zadań
w 2014 r – kwotę 4 000 zł (zrealizowano 4 zadania)
2) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano organizacjom pozarządowym:
w 2013 r. – kwotę 104 000 zł ( zrealizowano 9 zadań)
w 2014 r. – kwotę 132 000 zł (zrealizowano 9 zadań)
3) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano organizacjom pozarządowym:
w 2013 r. – kwotę 8 000 zł (zrealizowano 1 zadanie)
w 2014 r. – kwotę 8 000 zł (zrealizowano 1 zadanie)
4) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazano organizacjom pozarządowym:
w 2013 r. – nie realizowano zadań
w 2014 r. – 600 zł (zrealizowano 1 zadanie)
5) z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego przekazano organizacjom pozarządowym:
w 2013 r. – nie realizowano zadań
w 2014 r. – 1 000 zł ( zrealizowano 1 zadanie)
6) z zakresu pomocy społecznej przekazano organizacjom pozarządowym:
w 2013 r. – nie realizowano zadań
w 2014 r. - kwotę 2 000 zł (zrealizowano 1 zadanie)
7) na wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych przekazano organizacjom:
w 2013 r. – kwotę 1 000 zł (zrealizowano 1 zadanie)
w 2014 r. – kwotę 2 000 zł (zrealizowano 1 zadanie).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Wałdowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wałdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-22 10:05:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-22 15:28:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-22 17:28:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony