ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przedsięwzięć Beneficjentów w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-31 12:06:08 przez Andrzej Januszewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza, iż z dniem 31.05.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie realizowany do 31.07.2024 r. W ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Nowe Miasto Lubawskie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia i rozliczenia się z Gminą Nowe Miasto Lubawskie przez Beneficjenta nie może przekroczyć 30.04.2025 r. Podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane na zasadach przewidzianych w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie i rozliczania wniosków o płatność dotyczących przedsięwzięć dla Beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” .
Wnioski  mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania oraz Wspólnoty Mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali).
 
§1. Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
§2. Budżet
Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie na realizację Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie to 1 007 000,00 zł.
 
§3. Dla kogo dofinansowanie?
Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
1. Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
1)   prawa własności albo
2)   ograniczonego prawa rzeczowego albo
3) najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł:
a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) ustalonym:
- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej
w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.
3. Intensywność dofinansowania do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
1)  prawa własności albo
2)  ograniczonego prawa rzeczowego albo
3) najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
realizująca przedsięwzięcie będąc przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Intensywność dofinansowania do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:
1. Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
1)  prawa własności albo
2)  ograniczonego prawa rzeczowego albo
3) najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
a) której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
- 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub
b) ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Intensywność dofinansowania do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych  w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych:
1. Beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
2. Intensywność dofinansowania do 60%  kosztów kwalifikowanych, wsparcie wynosi do 350 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła oraz zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej (375 000 zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada jedynie termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.
 
§4. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
1. Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.
1) Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" wspiera zastosowanie dla Części 1)-3):
a) dokumentacji projektowej,
b) pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
c) kotła gazowego kondensacyjnego,
d) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
e) kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
f) ogrzewania elektrycznego,
g) podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku,
h) instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
i) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
j) wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego.
2) Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" wspiera zastosowanie dla Części 4)  WSPÓLNOTY:
a) dokumentacji (audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej),
b) podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
c) pompy ciepła powietrze/woda,  pompy ciepła powietrze/powietrze oraz gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
d) kotła gazowego kondensacyjnego,
e) kotłowni gazowej,
f) kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
g) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
h) ogrzewania elektrycznego,
i) instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
j) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
k) mikroinstalacji fotowoltaicznej,
l) ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Minimalne wymagania techniczne w Programie Priorytetowym "Ciepłe Mieszkanie":
1) wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
2) jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
3) do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych odpowiednio w Załączniku nr 1 dla Części 1)-3) Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” i Załączniku nr 1a dla Części 4) Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”. Załączniki zawierają także minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) który  opracował elektroniczną listę urządzeń i materiałów – lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Lista ZUM jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
 
§5. Gdzie składać wnioski?
1. Wnioski należy składać:
1) osobiście w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańca, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1 w Mszanowie,
2) korespondencyjnie w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego); adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP: /urzad_gminy_nml/skrytka
2. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków dotyczących przedsięwzięć Beneficjentów zawarte są w Regulaminie naboru wniosków dotyczących przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
§6. Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:
  • tel.: +48 56 47 263 39, w dniach i godzinach:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-10:00
  • e-mail: 
§7. Informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia wniosku
1. Dla osób fizycznych:
1) imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy),
3) imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy),
4) adres zamieszkania/przedsięwzięcia,
5) numer rachunku bankowego,
6) numer księgi wieczystej, numer działki,
7) powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego/budynku [m²],
8) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym- powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie tej działalności oraz wartość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
9) beneficjent uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania - informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedzający złożenie wniosku Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp.),
10) beneficjent uprawniony do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania - wartość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ,
11) rodzaj dotychczasowych źródeł ciepła i ich ilość (przeznaczonych do wymiany lub likwidacji),
12) w przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi (przeznaczonych do wymiany),
13) przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
Uwaga! Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w przypadku, gdy budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej.

2. Dla wspólnot mieszkaniowych:
1) imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy wyznaczonego przedstawiciela wspólnoty zgodnie z uchwałą wspólnoty,
2) nazwa wspólnoty, NIP/REGON,
3) adres budynku wspólnoty, którego dotyczy przedsięwzięcie,
4) numer rachunku bankowego,
5) numer księgi wieczystej, numer działki,
6) powierzchnia całkowita budynku [m²],
7) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym- powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie tej działalności,
8) liczba lokali w budynku, w tym lokali mieszkalnych,
9) liczba nieefektywnych źródeł ciepła podlegających likwidacji,
10) w przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi (przeznaczonych do wymiany),
11) w przypadku ocieplenia przegród budowlanych – ilość m2 (do ocieplenia),
12) przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
 
Uwaga! W przypadku, gdy budynek mieszkalny wielorodzinny, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż innego źródła ciepła.
 
Dokumenty programowe do pobrania:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Kasprowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-31 11:48:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-31 12:06:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-31 12:06:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony