Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wydział: Referat Administracyjny

Ogłoszono dnia: 2015-07-14 15:51:03

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Katarzyna Wieczorek

Miejsce załatwienia

Referat administracyjny, stanowisko ds. obywatelskich w pokoju nr 13

Telefon kontaktowy

564726326

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Mszanowo, Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wymagane Dokumenty

1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego ”(w załączeniu),
2. dowód osobisty lub paszport,
3. akt urodzenia dziecka w przypadku osób nieletnich – dotyczy pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np.: umowa najmu, akt własności budynku, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna); właściciel, zarządca lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza czytelnym podpisem na druku meldunkowym fakt pobytu w lokalu osoby meldującej się,
5. zaświadczenie o adresie (w przypadku budynków nowo wybudowanych),
6. cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienia lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 2 lub art. 206 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.1650 ze zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
7. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
8. pełnomocnictwo -w przypadku osoby upoważnionej- wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w załączeniu).

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości:
17,00 zł za zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca zameldowanie wnosi                                   o wydanie zaświadczenia)
17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

1. Zaświadczenie o zameldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie.
2. Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub przez pełnomocnika, (legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego) w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu, w przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt stały. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie meldującej się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 
3. Informacje dotyczące rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 26 326.

Podstawa prawna

Art. 24-32 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r., poz. 388)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 201 5r., poz. 783 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Wieczorek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wieczorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-14 15:25:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Wieczorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-14 15:51:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-14 17:51:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5062 raz(y)